Digitalteknikk og Mikrokontrollere
2016-2017 - ELE2131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå og kjenne til oppbygningen av tallsystemer
 • Kjenne til de viktigste emnene innen digitalteknikk
 • Ha nødvendige for forståelse om programmerbare minne-kretser
 • Kjenne til en mikrokontrolleres arkitektur
 • Forstå virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

Ferdigheter:

 • Lært å konvertere mellom tallsystemer.
 • Lært å forenkle boolske funksjoner, enten de hjelp av boolsk algebra eller Karnaugh diagram
 • Kunne utføre syntese av sekvenskretser
 • Kunne programmere en moderne mikrokontrollere
 • Kunne programmere på lavnivå, ved bruk av C-programmering.

Generell kompetanse:

 • Kunne labarbeid og skrive labrapporter
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software
 • Forstå sammenhengen mellom lavnivå- og høynivå-programmering

Emnets temaer

Digitalteknikk:

 • Tallsystemer og koder
 • Boolsk algebra og karnaugh diagram
 • Logiske kretser og kombinatoriske kretser
 • Addere
 • Latcher, vipper, tellere, og syntese av synkrone sekvenskretser
 • Multiplexere og demultiplexere
 • Minnekretser

Mikrokontrollersystemer:

 • Programmering av mikrokontroller (C-programmering)
 • Hardware Arkitektur (CPU, ALU, Stack, busser og internminne)
 • Parallell/seriell inn/ut kretser
 • Interrupt og timere
 • Analog til Digital Konverter (ADC)
 • Seriell kommunikasjon
 • Direct Memory Access (DMA)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang høst 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Mappe bestående av:

 • Det må leveres oppgaver (ca. ukentlig) innen digitalteknikk
 • Det må leveres oppgaver (ca. ukentlig) innen mikrokontrollere

 Minst 80% av mappeoppgavene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart