Elektriske energisystem og fjernvarme
2016-2017 - ENE1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.

Studenten skal kjenne oppbygningen av fjernvarmenett.

Studenten skal få erfaring med å jobbe i et tverrfaglig prosjekt som omhandler elkraft og fjernvarme og hvordan disse må integreres med hverendre. Studenten skal få erfaring og kunnskaper om prosjektarbeid

Kunnskap:

 • Studenten skal tilegne seg kunnskaper om deltakelse i prosjektarbeid.
 • Studenten skal kjenne til hvordan det elektriske energisystemets infrastruktur er bygd opp i Norge og hvordan dette henger sammen med kontinentet.
 • Kjenne til hvordan et fjernvarmenett er bygd opp
 • Kjenne til energiforbruk knyttet til oppvarmingsbehov, tappevann, belysning etc ut fra type bebyggelse
 • Kjenne til engelske termer og faglig begrep innen fagområdet

Ferdigheter:

 • Kunne stipulere års og døgnvariasjoner for forskjellige laster
 • Kunne stipulere årsforbruk av energi av forskjellige laster
 • Kunne beregne energi og effektbehov for et utbygningsområde ut fra blandet bebyggelse og blandet leveranse el- og fjernvarme

Generell kompetanse:

 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å skrive møteinnkallelser, lage referater og lede prosjektmøter
 • Studenten har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter til å lage prosjektplan med tilhørende detaljplaner, tidsplaner med milepeler
 • Studenten har tilegnet seg kunnskaper om prosjektmedarbeiderens rolle og ansvar i et prosjektarbeid

Emnets temaer

 • Effekt og energi
 • Belastningstyper
 • Års og døgnvariasjoner
 • Brukstid for last
 • Brukstid for tap
 • Velander koeffisienter
 • Elnett og fjernvarmenettet sin oppbygning og infrastruktur
 • Vannbåren varme:
  • Vannbåren varme og energifleksibilitet
  • Energitransport med vann
  • Distribusjonssystemer for fjernvarme
  • Mengderegulerte varmesystemer
  • Rørnett for fjernvarmedistribusjon
  • Abonnement systemer for fjernvarme
  • Konsekvenser ved valg av tur- og returtemperaturer
  • Pumper og pumpesystemer
  • Sikkerhetssystemer ved vannbåren varme

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Enkelte tema blir undervises på engelsk

Studiebesøk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • En prosjektoppgave (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamensdel.

Prosjektoppgaven må gjøres på nytt neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 1 obligatoriske studiebesøk
 • 1 obligatorisk innlevering
 • Idelab 24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart. Dette kravet gjelder ikke for de som har deltatt i Idélab 24 i et tidligere emne.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.