Miljø og samfunn
2016-2017 - ENE1061 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Studenten skal ha bred kunnskap om energiproduksjonens påvirkning på natur, miljø og samfunnet og bli kjent med status vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid. Viss anknytning skjer til samfunnets policy innom energiområdet.

Ferdigheter:

  • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

  • Klimapåvirkning fra dagens og fremtidens energisystem
  • Samspill mellom energisystem og samfunnets interesser
  • Miljø- og økonomiaspekter av energisystem.
  • Samfunnets politikk for å oppnå klimamål

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gjesteforelesninger

Studiebesøk

Deler av undervisningen kan bli periodisert

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer

Læremidler

Oppgis ved semesterstart