Bioenergi bidrag til bærekraftig utvikling
2016-2017 - ENE2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ENE1021 Bioenergi grunnkurs

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg en dypere forståelse av råstoffene innen bioenergi, foredling og energiomformingsegenskapene til disse med bærekraftig perspektiv

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Verdens trender og risiko.
 • Bærekraftig utvikling.
 • Bioenergi – en av løsninger for bærekraftig utvikling:
  • Hvordan bioenergi bidrar til bærekraftig utvikling.
  • Forsyningskjeder basert på råstoff av trevirke.
  • Energiråstofftilgang.
  • Råstoffutnyttelse.
  • Bioenergi for bærekraftig transport.
  • Logistikk og miljøaspekter til ulike typer av bioenergianlegg.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Innledende forelesninger

Gruppearbeid

Nettstøttet læring

Obligatoriske oppgaver (deler av prosjektoppgave)

Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt (maksimum 3 studenter i en prosjektgruppe)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av 1-2 interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny prosjektoppgave gis neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av semesteroppgaver og presentasjon av disse.

Innlevering av obligatoriske oppgaver.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.