Vindkraft
2016-2017 - ENE2051 - 7.5sp

Anbefalt forkunnskap

 • ENE2011 Andre fornybare energiformer
 • ENE1051 Vannkraft

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal ha tilegnet seg en riktig forståelse av de ulike aspekter av vindenergi som ressurs, teknologi, miljø og økonomi.

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Vindenergi innføring
 • Energi og kraft i vind
 • Vindenergi ressurs
 • Vindturbin teknikk
 • Estimering av vindenergi
 • virkningsgrader
 • Vindenergi konverteringssystem
 • Vindpark
 • Økonomi og kostnader
 • Installasjon og vedlikehold
 • Applikasjon av vindenergi
 • GIS i forhold til data oversikter for utbygging av nye områder

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Oppgaveløsning

Labbøvelse
Prosjektarbeid

Noen/flere  utvalgte tema undervises på engelsk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen , 4 timer (teller 70 %)

En prosjektoppgave (teller 30 %)

Hver av delene må bestås

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave kan innleveres på nytt etter avtale med emneansvarlig, og i henhold til tidsfrist gitt av emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

1 obligatoriske innlevering

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner