Energisystem analyse
2016-2017 - ENE3002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ENE1021 Bioenergi grunnkurs
 • ENE1051 Vannkraft
 • ENE1031 Elektriske energisystem og fjernvarme
 • ENE2001 Vindkraft
 • ENE2011 Andre fornybare energiformer

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten skal kunne gjengi kunnskap om system og særlig om energisystem og modellering av det

Ferdigheter:

 • Studenten skal videre anvende simulerings-/optimaliseringsverktøy på praktiske og teoretiske problemstillinger innen energisystem

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Systembegrep
 • Systemanalyse
 • Forskjellige energisystemer som bygg/industri/kommuner etc.
 • Modellering
 • Simulering/optimering

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Deltakelse i inntil 4 prosjekter der forskjellige simulerings-/optimaliseringsverktøy benyttes for å løse forskjellige problemstillning innen energisystem.

 Innledende forelesninger, prosjektoppgave.

enkelte tema blir undervises på engelsk

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Inntil 2 prosjektoppgaver

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste gang emnet avvikles ordinært

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer som må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.