Landmåling 2
2016-2017 - GEO1201 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1191 Landmåling 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper i:
- Grunnleggende landmålingsmetoder
- Bruk av vanlig oppmålingsutstyr
- Manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning.
- Dokumentasjon og standarder

Ferdigheter:
- Evne til å jobbe med måleinstrumenter
- Evne til å bruke programvare til å behandle måledata

Generell kompetanse:
- Grunnleggende bruk av måleinstrumenter og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport.

Emnets temaer

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring): 
Målelære:
- Innmåling og utsetting med totalstasjon
- Frioppstilling
- Stikking av veg
- Tunnelstikking
Beregningslære:
- Transformasjoner
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling 
- Dokumentasjon
- Standarder
Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner
Andre temaer:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker
- Rapportering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Campus studenter: Forelesninger, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.
Nettbasert studenter: Nettbasert Læring, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Eksamen gjennomføres digitalt og kan inneholde flere typer oppgaver som for eksempel flervalgsspørsmål, svarfelt med fri tekst og mindre regneoppgaver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang høst 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått eksamen gis anledning til ett nytt forsøk etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler

Kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Oppgaveløsning = 4-6 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist.

Alle oppgaver må være godkjent før studenten kan ta eksamen.

Læremidler

Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
Kartverket. (2001) Geodatastandarden.
Kartverket. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
Kartverket. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
Instrument- og programvaremanualer