Geografisk datafangst 1
2016-2017 - GEO1271F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • beskrive de viktigste prinsippene for modellering av geografisk informasjon.
 • gjøre rede for norske standarder for geografisk informasjon.
 • kjenne til internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • gjøre rede for de mest sentrale datafangsmetodene for landkartlegging.
 • beskrive kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for geografiske data.
 • kjenne til prinsippene for produksjon av ortofoto og laserdata.

Ferdigheter:

 • gjennomføre og tolke resultatene fra en kartkontroll og koble dette til tilgjengelige data.
 • gjennomføre en analyse av et ortofoto eller flybilde.
 • gjennomføre en analyse av et x,y,z-datasett (punktsky).

Generell kompetanse:

 • Presis skriftlig formidling av fagstoff.

Emnets temaer

 •  Modellering av geografisk informasjon
 •  Tilgjengelige geografiske datasett
 •  Kontroll og dokumentasjon av geografisk informasjon
 •  Norske og internasjonale standarder for geografisk informasjon
 •  Grunnleggende fotogrammetri og fotogrammetrisk geodataregistering.
 •  Ortofoto
 •  Laserskanning
 •  Satellittfjernmåling
 •  Datafangst fra fjernstyrte luftfartøy

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

For nettstudenter vil det være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger som dekker sentrale deler av emne.  Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer
 Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 •  Heywood, Cornelius & Carver - An Introduction to Geographical Information Systems
 •  Diverse litteratur fra Statens Kartverk - http://www.statkart.no/
 •  Diverse utdelt materiell/notater

Erstatter

Emnet inngår i Årsstudium i Landmåling, nettbasert, og kan erstatte GEO1271.