Stikking
2016-2017 - GEO3061 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO1191 Landmåling 1
 • GEO1201 Landmåling 2
 • GEO2282 Landmåling 3

Anbefalt forkunnskap

 •  GEO2121 Terrengmodeller
 •  GEO2151 Landmålingsanalyse

Forventet læringsutbytte

Etter emnet skal studentene ha følgende grunnlag: 

Kunnskaper:

 • Oversiktskunnskap om aktuelle stikningsoppgaver, stikningsutstyr, stiknings- og kontrollmetoder basert på kombinasjon av teori og praktiske, erfaringsbaserte prosjektoppgaver
 • Solid kunnskap knyttet til planlegging, etablering, kontroll av grunnlagsnett på bygg og anlegg
 • God kjennskap til sentrale begreper, prinsipper, prosedyrer og metoder som brukes i stikking
 • God kunnskap om digital dataflyt
 • Solid forståelse for teori knyttet til bruk av analyseverktøy i til å utarbeide grunnlagsnett for landmålearbeider, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter:

 • Videreutviklede praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare
 • God evne til å utarbeide stikningsgrunnlag, samt kontrollere dette
 • Kunne framgangsmåten for å kontrollere og oppdatere en terrengmodell gjennom bruk av landmålingsinstrumenter 
 • Kunne prosjektere en enkel vei og stikke denne ut og dokumentere utsettingens kvalitet
 • Kunne planlegge og gjennomføre en 3-dimensjonal transformasjon knyttet til praktisk og nøyaktig målearbeid

Generell kompetanse :

 • Evne til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsrelaterte oppmålingsprosjekter hvor behov for etablering av fastmerkegrunnlag, etablering av terrengmodell og transformasjoner kan inngå
 • God generell kompetanse i stikking av punkter, linjer og kurver og utførelse av som bygget dokumentasjon
 • God oversikt i gjeldende føringer innen standarder og lover knyttet til stikking
 • Grunnleggende basiskompetanse i tegningstolkning og evne til å forstå bygg- og anleggskontrakter

Emnets temaer

 • Etablering av stikningsgrunnlag med ulike metoder (planlegging, måling, beregning/ analyse, rapport)
 • Datum, projeksjoner og høydegrunnlag
 • Rapportskriving
 • Bruk av landmålingsprogrammer
 • Kontraktsforståelse
 • Tegningsforståelse
 • Etablering og kontroll av terrengmodell
 • Vegprosjektering, vegstikking og asbuilt med totalstasjon/ satellittutstyr
 • Digital dataflyt
 • BIM og anlegg
 • Maskinstyring
 • 7-parametertransformasjon
 • Standarder, normaler og håndbøker for vei og bane

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 Vurdering av prosjekt(er):
 4 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensor.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet, neste gang høsten 2016.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

1 ekskursjon (må være godkjent av emneansvarlig)

Læremidler

 Div Håndbøker fra Statens vegvesen og Jernbaneverket
 Kontraktsdata og tegninger fra et anlegg
 Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
 Geodatastandarden
 Brukerhåndbok for dataprogrammene Road Runner, Gemini Oppmåling og GIS-Line
 Diverse utdelt materiale/ notater