Geografisk analyse
2016-2017 - GEO3101 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

GEO1121 - GIS intro

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
- forklare det grunnleggende rammeverket for geografiske data som basis for geografisk analyse.
- gjøre rede for hovedtypene av geografiske analyser.
- beskrive statistiske metoder i geografisk analyse.
- kunne gjøre rede for usikkerhet og kvalitet i inngangsdata og sluttresultat.
Ferdighet:
- gjennomføre en enkel geografisk analyse baserte på verktøyene i et typisk desktop geografisk informasjonssystem.
Generell kunnskap:
- kunne formidle skriftlig resultatene fra en geografisk analyse slik at resultatene kan brukes i en beslutningsprosess.
- reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre en geografisk analyse.

Emnets temaer

 • Rammeverk for geografiske data
 • Vurdering av datakvalitet og feilkilder
 • Statistikk og geostatistikk
 • Geografisk analyse som beslutningstøtte
 • Overlagring
 • Nettverksanalyser
 • Analyser av punktmønstre
 • Analyser av punktmålinger
 • Interpolering
 • Rasteranalyser
 • Simulering av geografiske prosesser

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres nettbasert. Dette innebærer at kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform og at forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig gjennom denne.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt muntlig eksamen i august.

Dersom obligatoriske oppgaver ikke er godkjent må emnet tas i sin helhet neste gang det gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

Christopher D. Lloyd, Spatial Data Analysis ISBN 978-0-19-955432-4
Heywood, Cornelius, Carver: An Introduction to Geographical Information Systems.
Komplett litteraturliste vil være tilgjengelig ved semesterstart.