VA-teknikk
2016-2017 - K1207 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av avløpsvann hvor det legges vekt på å gi en teoretisk plattform slik at studentene har grunnlag for å forstå grunnleggende beregninger om vannforsyning. Kjemiske prosesser ved drikkevannshåndtering og rensing av avløpsvann blir berørt, uten at det gås i dybden på disse områdene.

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om dimensjoneringskriterier og ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha grunnleggende kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Ferdigheter:

Videre skal studentene kunne

 • beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem 

 • beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • dimensjonere vannforsyning og avløp til og fra et område
 • gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder
 • beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • beskrive basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:

 • formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Emnets temaer

 • Vannforsyning
 • Overvann
 • Avløpsvann
 • Drift av VA-anlegg
 • Rensemetoder

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesningene er tilgjengelig som video, og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy. Videre vil det arrangeres 2 - 3 ekskursjoner til renseanlegg i Mjøsregionen.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappe med tre arbeider.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Obligatoriske arbeidskrav

3 - 5 obligatoriske arbeidskrav, kan være innleveringer individuelt eller i gruppe, og deltakelse på ekskursjoner.

Læremidler

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk

Supplerende opplysninger

Målgruppe for kurset er gjerne personer som arbeider innen VA-sektoren enten på privat eller kommunal side som ønsker en grunnleggende innføring i vann- og avløpsteknikk.

Emnet overlapper ca 70 % med BYG1351 og 100 % med BYG2291.