Grunnleggende matematikk og statistikk
2016-2017 - REA1131F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper om matematikk og statistikk som et viktig verktøy i økonomifaglig problemløsning, samt ha dannet grunnlaget for videre spesialisering i matematikk, statistikk og økonomi. Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk/statistikk som andre emner kan bygge videre på
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk, statistik og økonomfaglige anvendelser
 • Ha et relevant symbol- og formelapparat innen matematikk og statistikk

Ferdigheter:

 • Regne med symboler og formler
 • Beherske relevante faglige verktøy og teknikker
 • Tenke og resonnere innen faget

Generell kompetanse:

 • Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i en gruppe
 • Kommunisere i, med og om matematikk og statistikk

Emnets temaer

 Matematikk:  

 •  Elementær algebra
 •  Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, lineære funksjoner, polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, asymptoter.
 •  Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte funksjoner, kjerneregel, maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting.
 •  Eksponential- og logaritmefunksjoner: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning, derivasjon og drøfting av logaritmefunksjoner.
 •  Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente.
 •  Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter, maksimums- og minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser (anvende Lagranges metode).

 Statistikk:  

 •  Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske framstillinger.
 •  Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingde sannsynligheter, diskrete tilfeldige variabler.
 •  Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling.
 •  Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling.
 •  Estimering: Punktestimering og intervalltesting.
 •  Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon, hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester.
 •  Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en fysisk oppstartsamling.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en eller to intern(e) sensor(er). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeidelse av eksamensoppgaver. Neste gang ekstern sensur høsten 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 •  Formelsamling i matematikk for videregående skole. Gyldendal. ISBN 82-05-29845-9 eller ISBN 978-82-05-38499-6
 •  Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
 •  Hjelpemiddelkode C.

Obligatoriske arbeidskrav

5 av 7 innleveringer  skal være godkjent.

Læremidler

 •  Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
 •  Løvås, G. Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00224-2.
 •  Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. Høyskoleforlaget. ISBN 82-76-34544-1 eller ISBN 978-82-7634-756-2

eller

 • Sommervoll, Dag Einar (2011): Matematikk for økonomifag. Oslo: Gyldendal Akademisk

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel øk.led. og bachelor i byggeledelse.

Emnet overlapper 5 studiepoeng (50%) med REA 1141/F Matematikk 1, og 5 stp (50%) med SMF2251/F Statistikk og økonomi.