Matematikk 1
2016-2017 - REA1141 - 10sp

Forutsetter bestått

For TRES studenter: Bestått prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for TRES

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap og gi nødvendig kunnskap i matematikk som grunnlag for livslang læring. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Se grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
 • Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • Kjenne til forskjellige typer matematiske dataprogrammer

Emnet skal gi kunnskap i områdene derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og komplekse tall.

Ferdigheter:

 • Regne med symboler og formler
 • Anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer
 • Sette opp og løse enkle differensiallikninger
 • Tenke og resonere matematisk

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse :

 • Kommunisere i, med og om matematikk
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

 • Mengder, tallsystemer
 • Komplekse tall
 • Funksjoner
 • Derivasjon
 • Funksjoner av flere variable og partielle deriverte.
 • Integrasjon
 • Første og andre ordens differensiallikninger
 • Vektoralgebra og vektorvaluerte funksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Regneøvinger

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Mappe (teller 40 %).
 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %).
 • Hver eksamensdel må bestås.

Mappen består av 4 individuelle prøver. Karaktersettingen baseres på en sum av poeng på prøvene. En obligatoriske oppgaven må være godkjent for å få mappekarakter. Klage på karakter på mappen vil kun gjelde hele mappen (40% av emnekarakteren).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 4. år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for den skriftlige eksamensdelen.
Mappen kan ikke kontinueres, og må tas i sin helhet ved neste ordinære avvikling av emnet.
Hvis bare én av delvurderingene (mappe eller skriftlig) er bestått, må kun den delen som ikke er bestått tas opp igjen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Utdelt formelsamling.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk oppgave må være godkjent for å få mappekarakter.

Læremidler

Edwards & Penney: Calculus. Pearson: ISBN 9781292022178

For tresemester- og y-vei studenter dessuten:
Oldervoll,T., Orskaug, O og Vaaje, A. (2003). Sinus matematikk. Forkurs. Cappelen. ISBN 82-02-21920-5

Erstatter

REA1042 Matematikk 10

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp:

50% med REA1042 Matematikk 10

50% med REA1051 Matematikk 15

50% med REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk