Matematikk 2 for Elektro og Fornybar energi
2016-2017 - REA2081 - 10sp

Forutsetter bestått

For TRES og Y-VEI studenter:

Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for TRES og Y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. 
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning 
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser 
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring. 
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer. 

Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra, potensrekker, Fourierrekker, Laplacetransformasjoner og z-transformasjoner.

  Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat 
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy 
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger 
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk 
 • Anvende enkel matematisk modellering 

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag 
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk 
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra: 
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker, følger, konvergens og Taylorrekker.

Fourierrekker, Fouriertransformasjoner

Laplacetransformasjoner

z-transformasjon

Differenslikninger

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer - teller 60%
 • Mappevurdering - teller 40%.

Mappekarakteren settes på grunnlag av 3 skoleprøver.
Både mappe og skriftlig eksamen må være bestått hver for seg.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.
Ingen kontinusjon for mappen, må tas på nytt neste gang emnet går ordinært.

Hvis bare én av vurderingsdelene (mappe eller skriftlig eksamen) er bestått, må kun den delen som ikke er bestått tas opp igjen.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering med dataverktøy (Maple) må være godkjent for å få mappekarakter.

Læremidler

Otto Bretscher :  Linear algebra with applications  

     Glyn James: Advanced Modern Engineering Mathematics  ( Ikke påkrevet)

Edwards & Penney: Calculus ( Kun kapitlet Infinite series)

Alt skriftlig materiale som legges ut i Fronter.

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20