Matematikk 2 for Elektro, fleksibel ingeniørutdanning
2016-2017 - REA2081F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141F Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Emnet vektlegger modellering og anvendelser.

Kunnskap:

 • Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. 
 • Forstå matematikkens betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning 
 • Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser 
 • Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring. 
 • Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataprogrammer. 

Emnet skal gi kunnskap i områdene lineær algebra, potensrekker, Fourierrekker, Laplacetransformasjoner og z-transformasjoner.

  Ferdigheter:

 • Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat 
 • Bruke matematiske metoder og dataverktøy 
 • Vurdere resultater fra matematiske beregninger 
 • Videreutvikle evne til å tenke og resonere matematisk 
 • Anvende enkel matematisk modellering 

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag 
 • Kan kommunisere i, med og om matematikk 
 • Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra: 
Likningssystemer, matriser og determinanter, vektorrom, lineære transformasjoner, egensystemer og diagonalisering.
Rekker, følger, konvergens og Taylorrekker.

Fourierrekker, Fouriertransformasjoner

Laplacetransformasjoner

z-transformasjon

Differenslikninger

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

 •  Nettforelesninger
 •  Opptak av forelesninger i den grad det lar seg gjøre.
 •  Oppgaveløsing
 •  Eventuelle nettmøter (Class Live) eller samlinger etter avtale.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 100%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 individuelle innleveringer, hvorav en med matematisk programvare (Maple), må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske innleveringer behøver ikke gjentas ved kontinuasjon eller gjenopptak av eksamen.

Læremidler

Otto Bretscher :  Linear algebra with applications  

    Glyn James: Advanced Modern Engineering Mathematics  (Ikke påkrevet)

Edwards & Penney: Calculus  (kun kapitlet "infinite series")

Forelesningsnotater som legges ut i Fronter.

Erstatter

Matematikk 15 (REA1051) og Matematikk 20 (REA2051)

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20 og REA2081 Matematikk2 for Elektro.