Matematikk 2 for data
2016-2017 - REA2091 - 10sp

Forutsetter bestått

For TRES og Y-VEI studenter:

Prøve i REA0011 Forkurs i matematikk for tres og y-vei og mappen i REA1141 Matematikk 1 må være bestått.

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing,ha et godt grunnlag for videre spesialisering i matematikk og informatikk. Emnet bidrar delvis til oppfyllelse av kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger anvendelser.

Kunnskap:
• Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på
• Forstå matematikkens betydning i informatikkfaget og i egen utdanning
• Identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser
• Tilegne seg gode kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
• Kjenne til muligheter og begrensninger i forskjellige typer matematiske dataverktøy.

Studenten skal oppnå kunnskap på områdene lineær algebra, rekker, logikk og diskret matematikk.

Ferdigheter:
• Bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
• Bruke matematiske metoder og dataverktøy
• Videreutvikle evne til å tenke og resonnere matematisk

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:
• Kunne identifisere sammenhenger mellom matematikk og eget ingeniørfag
• Kan kommunisere i, med og om matematikk
• Forstå og anvende engelsk faglitteratur i matematikk.

Emnets temaer

Lineær algebra:

 • likningssystemer
 • matriser
 • vektorrom
 • lineære transformasjoner
 • egensystemer og diagonalisering

Rekker:

 • følger og konvergens
 • rekursjon
 • Taylorekker
 • differenslikninger

Tallteori

 • Deling med rest
 • Tallsystemer
 • Euklids algoritme

Logikk:

 • utsagnslogikk
 • boolsk algebra
 • predikatlogikk

Mengder og relasjoner:

 • Venn-diagram
 • mengde algebra
 • relasjoner

Grafer og trær:

 • Hamilton og Euler sykler
 • Trær
 • Induksjonsbevis
 • Prims og Dijkstras algoritmer
 • Grafer og matriser

Automater og formelle språk

 • deterministiske og ikke-deterministiske tilstandsmaskiner
 • regulære uttrykk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60% av sluttkarakteren.

Mappe teller 40% av sluttkarakteren. Den består av 3 prøver med samlet bokstavkarakter, og en obligatorisk innlevering som må være godkjent/ikke godkjent.

Begge deler må være bestått hver for seg.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeiding av eksamensoppgaver. Neste gang: 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen i august.
Ingen kontinuasjon for mappe, må tas på nytt neste gang emnet går ordinært.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En individuell innlevering med matematisk programvare må være godkjent for å få mappekarakter.

Læremidler

Otto Bretscher: Linear Algebra with applications 4th ed., Pearson/Prentice Hall
Richard Johnsonbaugh: Discrete Mathematics, 7th ed., Pearson/Prentice Hall
Forelesningsnotater som legges ut i Class Fronter

Supplerende opplysninger

Faglig overlapp: 100% med REA2051 Matematikk 20