Fysikk og kjemi
2016-2017 - REA2101 - 10sp

Forutsetter bestått

For studenter på TRES og Y-vei ordning:

REA0021Y Fysikk for Y-VEI eller REA0021TRES Forkurs i fysikk for TRES

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i fysikk og kjemi som andre emner kan bygge videre på
 • forstå fysikkens og kjemiens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomen i klassisk mekanikk og praktiske anvendelser
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom kjemi og praktiske anvendelser
 • tilegne seg nødvendige kunnskaper i fysikk og kjemi som grunnlag for livslang læring

Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne gjøre rede for grunnleggende fenomen i fysikk og kjemi
 • opparbeide grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid og rapportskriving

Generell kompetanse:

 • forstå naturvitenskapelige tenkemåter og metode
 • kan formidle kunnskap i fysikk og kjemi
 • utvikle ingeniørdannelse

Emnets temaer

Fysikk:

 • Mekanikk:
  • Kinematikk og dynamikk for translatorisk bevegelse til en partikkel:
   • Rettlinjet og plan bevegelse. Posisjon , hastighet og akselerasjon. Newtons lover. Arbeid, potensiell og kinetisk energi. Bevegelsesmengde. Bevaringslover. Effekt og virkningsgrad.
  • Kinematikk og dynamikk for rotasjonsbevegelse:
   • Sirkelbevegelse for partikkel, vinkelfart og vinkelakselerasjon. Rotasjon av et fast legeme om en fast akse. Treghetsmoment og rotasjonsenergi. Kraftmoment og spinn. Momentsetningen.
 • Svingninger:
  • Frie svingninger uten dempning. Matematisk pendel.
 • Væskemekanikk:
  • Hydrostatikk: Trykk. Oppdrift. Krefter på neddykkede flater. Hydrodynamikk: Kontinuitetslikningen. Bernoulli's likning.

Kjemi:

 • Atomstruktur, periodesystemet og kjemiske bindinger.
 • Reaksjonslikninger, reaksjonstyper og støkiometriske beregninger.
 • Navnsetting.
 • Syrer, baser og buffere.
 • Galvaniske celler, elektrolyse og korrosjonsteori.
 • Gasser, løsellighet i væsker og løsninger.
 • Organiske stoffgrupper

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 25 til 30 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig på internett. Det tilbys 3 til 4 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta. I emnet inngår 1 obligatorisk laboratorieøvelse i kjemi som utføres på campus. I tillegg gjennomføres 12 obligatoriske regneøvinger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer(e)). Ekstern sensor benyttes periodisk (minimum hvert 5. år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver, neste gang høsten 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 12 obligatoriske regneøvinger og 1 obligatorisk lab-øvelse. Den obligatoriske lab-øvelsen samt 9 av de 12 obligatoriske regneøvingene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Læremidler

Sears and Zemansky, McMurry and Fay; "Selected chapters from University Physics / Chemistry (HiG)"; Pearson (2013).