Kommunikasjon og norsk for Y-vei
2016-2017 - SMF0002 - 0sp

Forventet læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap om kommunikasjonsprosesser og hvordan språket kan brukes som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottaker.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilken betydning kulturelle elementer har i kommunikasjonsprosesser.
 • Kandidaten kjenner til ulike sjangre i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutvikling.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan definere kommunikasjonsmål og velge egnet nivå og form på det som skal formidles i forhold til mottaker og situasjon.
 • Kandidaten kan strukturere egne tekster og bruke relevante virkemidler for form og tekstsammenbinding.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig formelt korrekt, både på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekster som kan være aktuelle for en ingeniør.
 • Kandidaten kan planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner på både norsk og engelsk.
 • Kandidaten kan analysere bruken av ulike virkemidler i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan utforme klare, målrettede og brukervennlige rapporter, øvings- og prosjektdokumenter.
 • Kandidaten kan kommunisere effektivt i grupper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner.
 • Kandidaten kan innhente informasjon fra ulike kilder, bruke dem kritisk i egne arbeider, og angi kilder.
 • Kandidaten kan uttrykke seg skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk gjennom ulike medier.

Emnets temaer

Akademisk forberedelse

 • Grunnleggende om vitenskapelig metode
 • Kildekritikk og rett bruk av kilder
 • Bruk av tekstbehandling, søkemotorer og bibliotekstjenester

 Skriftlig arbeid

 • Skriving av studentoppgaver, som drøftingsoppgaver og sammendrag
 • Temasetninger og avsnittsinndeling
 • Grunnleggende norsk grammatikk og rettskriving

Engelsk

 • Skriving av studentoppgaver på engelsk
 • Lesing av faglige og akademiske tekster
 • Akademisk stil, setningsbinding og ordforråd
 • Grunnleggende engelsk grammatikk og rettskriving

Kommunikasjon

 • Grunnleggende kommunikasjonsteori
 • Mål- og mottakeranalyse, og segmentering
 • Fagspråk

Møter og presentasjoner

 • Forberedelse og gjennomføring av muntlige presentasjoner
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av møter/seminar

Prosjektarbeid

 • Prosjektorganisasjonen, formål og betydning
 • Planlegging og gjennomføring av prosjektoppgaver
 • Samarbeid i grupper

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppearbeid

Studentaktive undervisningsformer

Oppgaveløsning

Akademisk skriving

Prosjektarbeid

Medstudentevaluering

Lage spørsmål til, og gjennomføre digitale tester

Bruk av IKT: Tekst, video, presentasjonsverktøy, sosiale media, tankekart

Forelesninger

Bruk av egen PC og relevant programvare. Smarttelefon med kamera.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappen består av minimum fem arbeider, herav 1 muntlig presentasjon. Det beregnes en helhetlig karakter.

Totalt gjøres 6-8 arbeider, studenten kan selv velge hvilke arbeider i tillegg til muntlig presentasjon som skal utgjøre mappen, men med minimumskrav til omfang. Omfang angis for hvert arbeid i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig er det mulig å levere ny mappe innen fastsatt frist.

Obligatoriske arbeidskrav

Medstudentevalurering på minimum 1-2 arbeider.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Erstatter

SMF0001