Økonomistyring
2016-2017 - SMF1042F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskaper: Kunne grunnleggende bedriftsøkonomisk teori slik at studiets etterfølgende økonomiske emner kan forstås.
 • Ha oversikt over og kunne prosesser og metoder ved bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger.

Ferdigheter:

 • Løse bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra bedriftsøkonomisk vinkling.
 • Gjennomføre enkle regnskapsanalyser ut fra bedriftens finansregnskap.

Generell kompetanse:

 • Forstå hvilke data som er nødvendige og relevante for å utføre kostnads- og inntektsberegninger, grensebetraktninger, produktkalkyler, investeringsanalyser, planlegging og budsjettering.
 • Ta hensyn til bærekraftdimensjonen.

Emnets temaer

 • Økonomi og bedrift.
 • Verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger.
 • Inntektsdannelsen.
 • Bedriftens kostnader
 • Finansregnskapet.
 • Analyse av finansregnskapet.
 • Kostnadsforløp og kostnadsstruktur.
 • Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
 • Produktkalkulasjon. Prinsipper og metoder.
 • Kalkulasjon i industribedriften.
 • Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter.
 • Prissetting.
 • Kostnad - resultat - volumanalyse.
 • Produktvalg.
 • Investeringsanalyse.
 • Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
 • Planlegging og budsjettering.
 • Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll.
 • Styring, oppfølging og kontroll.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.
 • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og/eller veiledning gjøres tilgjengelig.
 • Det tilbys to frivillige tester i løpet av semesteret. Oppgaver og løsningsforslag blir lagt ut i Fronter, og studenten må selv vurdere egen faglige status ut fra løsningsforslaget. 

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier. Neste gang 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

August 2017.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 av 4 obligatoriske oppgaver må være godkjent. Innleveres individuelt eller eventuelt i grupper inntil 3 personer. Studentene er selv ansvarlig for å etablere eventuelle grupper.
 • Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.

Læremidler

 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave.
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 8. utgave.
 • Lovsamling og/eller enkeltlover.