Prosjektledelse
2016-2017 - SMF1212 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
 • Ha generell kompetanse i å kunne bruke teknikker og verktøy for styring av tradisjonelle samt innovative prosjekter
 • Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse i et bærekraftsperspektiv
 • Ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om entreprenørskap, herunder blant annet kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Emnets temaer

Prosjektmodeller

 • begreper og type prosjekter

Etablering, organisering og ledelse

 • bemanning, ledelsesmodeller
 • roller for prosektleder og -medarbeidere
 • samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet

 • analyse, målformulering
 • ideskisser og problemløsning
 • gjennomføring og implementering
 • testing og godkjenning

Planlegging og oppfølging

 • Tid, aktivitet og ressursplanlegging
 • Metoder og verktøy for kontroll og oppfølging
 • Kvalitetskontroll

Økonomi, budsjett og kalkyler
Kreativ problemløsning og innovasjon anvendt i produktutviklingsprosessen

 • Kreative tankeprosesser, idéutvikling
 • Problemdefinisjon og formulering
 • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming

Entreprenørskap og innovasjon
Bærekraft og prosjektledelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To cases i gruppearbeid må være godkjent for å ta eksamen
 • Studentene fra Økonomi og ledelse skal ha deltatt i Idélab-24 eller tilsvarende. Idélab-24 er en idékonkurranse som omfatter både innledende foredrag og tverrfaglig gruppearbeid. Godkjent deltakelse forutsetter innlevert og registrert idéforslag.

Læremidler

Oppgis ved emnestart

Erstatter

SMF1211