Merkevarebygging
2016-2017 - SMF1261 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 * Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv
 * God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer
 * Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag
 * Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftig bedriftsutvikling
 * Kjenne til oppdatert forskning innenfor fagfeltet

Ferdigheter:
 * Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter
 * Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med bærekraftig bedriftsutvikling
 * Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:
 * kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teorier innen merkevarebygging
 * kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft
 * kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon (dette gjelder kun for studenter i Bachelor i økonomi og ledelse)

Emnets temaer

 * Introduksjon til merkevarebygging
 * Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
 * Merkets posisjon hos kunder og marked
 * Merkekjennskap
 * Merkeassosiasjoner
 * Merkeevaluering
 * Relasjonelle aspekter ved merkevarer
 * Merkeposisjonering
 * Merkeelementer
 * Vekststrategier for merker
 * Styring av merkeportefølje
 * Kommunikasjon av merkevarer
 * Merkesamarbeid
 * Bærekraft og merkevareledelse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, obligatorisk oppgave, oppgaveløsning og veiledning.
Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet har intern sensor, men benytter ekstern sensor periodisk hvert 5. år, neste gang våren 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august
Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved utsatt eksamen

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav som skal løses i grupper. Omfang opplyses ved utlevering.
Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg:
Studenter på Bachelor i økonomi og ledelse skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers innovasjons- og kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid. Gruppearbeidet krever obligatorisk frammøte.

Læremidler

Samuelsen, Bendik M, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. (2. utgave). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.
Vitenskapelige artikler eller kompendium blir oppgitt ved kursstart.

Anbefalt litteratur:
Bjerke, Rune og Nicholas Ind (2007). Organisasjonsdrevet merkevarebygging.Oslo: Cappelen Akademisk
Ind, Nicholas, Fuller, Clare og Charles Trevail (2012) Det samskapte merket. Oslo: Cappelen Akademisk

Supplerende opplysninger

Ved søknad om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.