Transportplanlegging og - økonomi
2016-2017 - SMF2012 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • TEK2031 Teknologiledelse
 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • Ha kunnskap om tilbud og etterspørsel i transportnæringen, både gods- og personaltransport
 • Ha kunnskap om sammenhengen mellom logistikk, transport, planlegging og informasjonsutveksling.
 • Ha kunnskap alternative transportmidler, ift kapasitet, effektivitet, frekvens, miljø og økonomi.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltene transportplanlegging og transportøkonomi
 • Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen transportplanlegging og –økonomi.
 • Kunne analysere foretakets behov for godstransport og utarbeide/optimalisere en transportplan
 • Kunne analysere og vurdere rutestrategier for både gods- og personaltransport
 • Kunne reflektere over egne valg.

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i problemsstillinger transportplanlegging og –økonomi.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen logistikk og transport.

Emnets temaer

 • Godstransportsystemet; aktører, tilbud og etterspørsel
 • Persontransport; aktører, tilbud og etterspørsel
 • Ruteplanlegging, for både gods- og persontransport
 • Logistikk, integrerte verdikjeder og transport
 • Infrastruktur og transportplanlegging
 • Transportøkonomi
 • Aktuelle lover og regler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Prosjektarbeid, mappe (teller 40 %)

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60 %)

Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor min. hvert 5. år.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august

Ved stryk på mappe - gjentak etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.