Ledelse med arbeidslivsjuss
2016-2017 - SMF2051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Kunnskaper:

 • Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.
 • Forståelse for lederfunksjonens mangfoldighet og utfordringer.

Ferdigheter:

 • Utøve ledelsesaktiviteter basert på analyser av konkrete situasjoner.
 • Forstå ledelsesutfordringer i en bedrift i dens ulike markeder og kundesegmenter.
 • Forstå særegenheter ved serviceorganisasjoner
 • Benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø.

Generell kompetanse:

 • Etablere bevissthet og etisk holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.
 • Ha grunnleggende forståelse av arbeidsrettslige konsepter og prosesser i arbeidslivet

:

Emnets temaer

 • Del 1: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur og etikk. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.
 • Del 2: Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet og servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler.
 • Del 3: Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, inklusiv arbeidstid, permittering, ferie, rettstvister og tariffrevisjon, samt forskrift for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning.

NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor
 • Ekstern sensor vår 2017.
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august

Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Tre godkjente obligatoriske oppgaver. Alle må være godkjent. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene.
 • Arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges like etter oppstart av emnet.

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1445 - 7.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1446-4
 • Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.
 • Storeng, Beck og Due Lund (2015). Arbeidsrett. Cappelen Damm forlag, 9. utgave, ISBN 9788202470470.
 • Lov- og avtaleverk