Ledelse med arbeidslivsjuss
2016-2017 - SMF2051F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Introduksjon i ledelsesfag

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskap om grunnleggende organisasjons- og ledelsesteorier.
 • Forståelse for lederfunksjonens mangfoldighet og utfordringer.

Ferdigheter:

 • Bistå og/eller utøve ledelsesfunksjoner basert på analyser av konkrete situasjoner.
 • Forstå ledelsesutfordringer i en bedrift i dens ulike markeds- og kundesegmenter.
 • Forstå særegenheter ved serviceorganisasjoner
 • Benytte lov- og avtaleverk i forbindelse med juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø

Generell kompetanse:

 • Etablere bevissthet og etisk holdning omkring lederrollen og egen ønsket fremtidig lederstil.
 • Ha grunnleggende forståelse av arbeidsretslige konsepter og prosesser i arbeidslivet

Emnets temaer

 • Del 1: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur. Organisasjonskultur og etikk. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.
 • Del 2: Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet og servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent. Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle forretningsideer. Kvalitet, produktivitet og strategi. Diagnose; gode og onde sirkler.
 • Del 3: Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, inklusiv arbeidstid, permittering, ferie, rettstvister og tariffrevisjon, samt forskrift for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.
 • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
 • NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor
 • Ekstern sensor vår 2017
 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier, neste gang 2017 Vår.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Utsatt skriftlig eksamen i august
 • Godkjente obligatoriske oppgaver gyldige ved utsatt eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Tre godkjente obligatoriske oppgaver. Alle må være godkjent.
 • Arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges like etter oppstart av emnet.

Læremidler

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1445 - 7.
 • Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og casesamling, Fagbokforlaget, 4. utgave, ISBN 978-82-450-1446-4
 • Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN 82-02-19835-6.
 • Storeng, Beck og Due Lund (2015). Arbeidsrett. Cappelen Damm forlag, 9. utgave, ISBN 9788202470470.
 • Lov- og avtaleverk