Markedsføring
2016-2017 - SMF2062 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  •  SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

 Studenten skal etter gjennomført emne:

 - Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
 - Ha ferdigheter til å utføre markedsføringsaktiviteter i det private næringsliv eller offentlig etat.
 - Ha generell kompetanse til å utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av bedriftens markedsføringsproblemer.

Emnets temaer

 - Markedsføring på 2000-tallet
 - Kundetilfredshet og -verdier
 - Markedsorientert strategisk planlegging
 - Måle markedsetterspørsel
 - Overvåkning av markedet
 - Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
 - Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
 - Konkurranse
 - Markedssegmentering og målgrupper
 - Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
 - Nye markedstilbud og innovasjon
 - Globale markedstilbud
 - Case-studier
 - E-markedsføring
 - Markedsføring og etiske problemstillinger
- Markedsføring og bærekraft

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Eksamen må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 2 cases må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Læremidler

 Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Norsk Forlag AS 2005, ISBN: 978-82-05-31582-2