Finansregnskap
2016-2017 - SMF2151 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF1042 Økonomistyring.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Kunnskap om finansregnskapsteori og praksis.
 • Kjenne prosesser og aktiviteter som inngår i bedriftens regnskapsfunksjon, økonomifunksjon og internkontroll.

Ferdigheter:

 • Lese, føre og analysere bedriftens offisielle regnskap.
 • Utarbeide enkle årsoppgjør og årsregnskap i tråd med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder.

Generell kompetanse:

 • Opparbeide bevissthet om at regnskapsfunksjonen skal fremme bærekraft.

Emnets temaer

 • Del 1: Grunnleggende regskapsforståelse med innføring i bokføring etter det dobbelte bokholderis prinsipp. Regler om bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Innføring i årsregnskap. Regnskapsanalyse.
 • Del 2: Innledning og sammendrag. De formelle rammebetingelsene. Intern kontroll - behov, formål og ansvar. Komponentene i den interne kontrollen. Regnskapssystemet. Regnskapets kvalitetskrav. Regnskapsrutinene. Bruk av ekstern regnskapsfører. Årsavslutningen.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier. Neste gang 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

August 2017.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • To obligatoriske innleveringer (begge må være godkjent). Leveres i grupper på 3-4 studenter pr. gruppe. Studentene er selv ansvarlige for etablering av gruppene.

Læremidler

 • Kristoffersen, Årsregnskapet, Fagbokforlaget, 5. utgave, ISBN 978-82-450-2035-9.
 • Kristoffersen, Oppgavesamling til Årsregnskapet, Fagbokforlaget, 5. utgave, ISBN 978-82-450-2036-6.
 • Moen og Havstein, Regnskapsorganisering, Cappelen Damm, 6. utgave, ISBN 978-82-02-42896-9, eller nyere utgave.
 • Diverse lover og regnskapsstandarder oppgis ved studiestart.