Mikroøkonomi
2016-2017 - SMF2181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå de grunnleggende sammenhenger mellom individuelle økonomiske beslutninger og de samfunnsmessige konsekvensene i ulike markedsmessige situasjoner. Studentene skal forstå grunnprinsippene for hvordan endringer i noen markeder får ringvirkninger til andre markeder. Studentene skal også forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori.

Ferdigheter

Studentene skal beherske de grunnleggende teknikker for økonomisk analyse: De skal kunne beherske et elementært økonomisk modellapparat, og forstå skillet mellom eksogene og endogene variable. De skal videre være i stand til å formulere økonomiske optimeringsproblemer og løse disse analytisk.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne identifisere velferdsmessige og fordelingsmessige konsekvenser av markedsprosesser. De skal stimuleres til å være bevisst avveiningene mellom markedseffektivitet og andre hensyn som ikke fanges opp av markedsanalysen.

Emnets temaer

  •  Elementær markedsøkonomi med tilbud, etterspørsel og bærekraftig utvikling
  •  Konsumentens tilpasninger med budsjettbetingelser, preferanseordninger, virkningen av pris-og inntektsendringer samt etterspørselsfunksjoner
  •  Bedrifters tilpasning med produksjonsteori, optimal bruk av innsatsfaktorer og kostnadsteori
  •  Markedsteori med perfekt konkurranse, monopol, oligopol og monopolistisk konkurranse.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Én intern sensor. Periodisk bruk av ekstern sensor hvert 5. år, neste gang høsten 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

August 2017.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.   Bestemt enkel kalkulator tillatt.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringsoppgaver som begge må være godkjent

Læremidler

 Obligatorisk
 Pindyck, Rubinfeld og Synnestvedt: Introduksjon til Mikroøkonomi, siste utgave, kap. 1-11,Pearson.

(Engelsk versjon av samme lærebok kan benyttes)

 Anbefalt
 Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk (siste utgave), Oslo. Cappelen Akademiske Forlag.

Supplerende opplysninger

Forelesninger kan være på engelsk.