Produktutvikling, form og konsept
2016-2017 - SMF2271 - 10sp

Forutsetter bestått

SMF1321 Analytisk tegning, form, farge

Anbefalt forkunnskap

TEK1002 Dataassistert design

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap:

ha grunnleggende kunnskaper om produktutvikling med vektlegging av estetikk, bruksfunksjon og ergonomi.
ha grunnleggende kunnskaper om fagområdets egenart og plass i samfunnet.
ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metode innenfor fagområdet.

Ferdigheter:
kunne anvende kunnskap om formgivning der brukerorienterte løsninger og estetisk opplevelse vektlegges.
kunne anvende metoder for bruker- og målgruppestyrt design: produkt, marked og kulturforståelse.
kunne analysere produktets formalestetikk
kunne visualisere en ideutviklingsprosess i samsvar med et valgt konsept
kunne lage tredimensjonale modeller; mock-ups og 3-d utskrifter av eget produkt
kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Emnets temaer

 •  Idéutvikling og visualisering
 •  Produktanalyse og redesign
 •  Konsept, formalestetikk og uttrykk
 •  Bruksfunksjon og ergonomi
 •  Forslag til produktfordeler/produktforbedringer
 •  Utforming av 3-dimensjonale modeller til industriprodukter

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriftlig introduksjonsoppgave med fokus på bruk av relevant faglitteratur om selvvalgt emne. Forelsesninger med påfølgende øvinger. Prosjektarbeid. Øvinger under veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Karakter settes ut fra en samlet vurdering basert på:

 • et prosjektarbeid i form av rapport som skrives etter IMRoD-modellen.
 • 3-d visualisering av prosess og produkt
 • muntlig framføring av prosjektet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer/ en intern og en ekstern sensor, ekstern sensor neste gang er våren 2017.

Tilsynssensor benyttes også periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Er de obligatoriske arbeidskravene godkjent, kan kandidaten søke om å få dette godkjent ved neste gjennomføring. Studenten kan da levere inn ny prosjektoppgave i form av rapport med 3D-visualisering og gjennomføre ny muntlig framføring ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Dersom obligatoriske arbeidskrav ikke er godkjent må emnet må tas på nytt ved neste ordinære avvikling.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Det er krav om 80% oppmøte til forelesninger og deltakelse i øvinger. Godkjent fravær krever sykmelding som leveres i Studenttorget.
 • Innlevering av ett essay med utgangspunkt i relevant faglitteratur
 • Innlevering og presentasjon av en oppgave i formutvikling
 • Innlevering og presentasjon av en Formveileder og Formkonsept

Læremidler

Obligatorisk:
Farstad, Per 2007. Industridesign , Universitetsforlaget, ISBN 82-15-00418-0

I tillegg kommer bruk av 3-d printer og utskrift av 3-d modell som utgjør utgift på inntil kr 200,- per student.

Valgfritt:
Norsk Designråd, 2010, Innovating with people, the business of inclusive design, ISBN 978-82-991852-2-6
Bjarki Hallgrimsson, 2012, Prototyping and modelmaking for product design, Laurence King Publishing, ISBN 13: 978 1 85669 876 4
Karl Aspelund, 2015, The Design Process, 3rd edition, Fairchild Books, Bloomsbury Publishing Icn. ISBN  9781609018382

Erstatter

SMF2261 Produktdesign marked