Bærekraftige Strategier
2016-2017 - SMF3041F - 10sp

Forutsetter bestått

 • SMF2062F Markedsføring
 • SMF1261F Merkevarebygging

Anbefalt forkunnskap

 • SMF2141F Foretaksstrategi
 • TEK2031F Teknologiledelse eller SMF3012F Organisasjonspsykologi og endringsledelse
 • SMF1042F Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ved fullført emne:

Kunnskap:

 • Ha bred kunnskap om hvordan strategiske prosesser skjer i organisasjoner
 • Kjenne til moderne forskning innen feltet strategi med spesiell vekt på det ressursbaserte paradigmet.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap ved å forstå strategiske sider ved casebeskrivelser

 Ferdigheter:

 • Kunne anvende og treffe begrunnede valg med bakgrunn i en teoretisk forståelse av fagfeltet strategi
 • Kunne reflektere over egne valg innen strategi feltet
 • Kunne beherske relevante verktøy og uttrykksformer innen strategifeltet

 Generell kompetanse:

 • Har innsikt i problemsstillinger knyttet til konkurranseomgivelser, konkurranseforutsetninger og -evner
 • Kjenne til nytenkning og innovasjoner innen strategifeltet.

Emnets temaer

 • Strategiske visjoner og mål
 • Strategiske prosesser
 • Bærekraftige perspektiver på strategiske forretningsprosesser
 • Eksterne konkurranseomgivelser
 • Interne kontkurranseforutsetninger og -evner
 • Strategiske valg
 • Strategisk endring og iverksetting
 • Strategiske paradigmer

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet legger opp til å fungere støttende til Bacheloroppgaven der det passer. Det vil være begrenset med forelesninger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Emnet avsluttes med eksamen rundt påske. Se eksamensplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

To innleverte arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen

Læremidler

Gaining and Sustaining Competitve Advantage, (2007) Barney, J.B., Prentice Hall, ISBN-10: 0131470949

Støtteliteratur:
Strategy Safari, (2008) Mintzberg, Ahlstrand, and Lampel, Financial Times/ Prentice Hall; 2 edition
Artikler vil bli oppgitt ved semester start, når bacheloroppgavene er kjent.

Supplerende opplysninger

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspørselen er stor nok til at begge profilemnene kan avvikles.