Bærekraft og bioøkonomi
2016-2017 - SMF3052F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF3082F Bærekraft og anvendt etikk

Forventet læringsutbytte

  • Ha kunnskaper og innsikt i temaene bærekraft og bioøkonomi, og bioøkonomiens muligheter, spesielt regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt.
  • Studentene skal på bakgrunn av dette opparbeide seg ferdigheter rundt hvordan selskaper kan bruke bærekraft som forretningsstrategi for å oppnå konkurransefordeler.
  • Studentene skal også gjennom emnet få en generell kompetanse i hvordan man kan stimulere til fremvoksende markeder innen bioøkonomi, og kunne peke på svakheter med tradisjonell ressursutnyttelse i samfunnet.

Emnets temaer

- Hvorfor bioøkonomi nå
- Bioøkonomiens kjennetegn, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
- Verdikjeder i bioøkonomien
- Bioøkonomiens muligheter og begrensninger
- Oljealderens sluttfase
- Kreativ ødeleggelse
- Finansøkonomi, realøkonomi og bærekraft
- Statens rolle i entreprenørskap
- Økonomiske systemer og bærekraft
- Bærekraft som forretningside
- Framvoksende markeder

- Casestudier av bedrifter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

To case må være godkjent

Læremidler

Angis ved emnestart