Videregående metodekurs
2016-2017 - SMF3081 - 5sp

Forutsetter bestått

REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk

Anbefalt forkunnskap

SMF1182 Vitenskapelige metoder

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

- Kjenne til hvordan en kommer fram til en god og forskbar problemstilling

- Forstå hvordan man bygger en god forskningsdesign, gitt en problemstilling

- Forstå  fordeler og ulemper knyttet til ulike kvalitative og kvantitative metoder

- Kunne bruke standard statistiske verktøy for å analysere ulike typer kvantitative data

Ferdigheter:

- Lage en god forskningsdesign

- Bruke statistikkprogrammet SPSS

- Tolke resultater fra kjøringer fra SPSS-statistikkprogrammet

Generell kompetanse

- ha kjennskap til styrker og svakheter knyttet til de vanligste forskningsmetodene som brukes i økonomi og ledelse

- ha en forståelse for kompleksiteten som ligger bak en god analytisk design

- ha en forståelse for begrensninger knyttet til bruk av ulike analytiske metoder

Emnets temaer

DEL 1:
- Hva er en godt formulert problemstilling?

- Sammenheng mellom problemstilling, valg av undersøkelsesmetode, valg av empiri og datakilder

- Sammenheng mellom problemstilling, funn og konklusjoner fra undersøkelsen

DEL 2: Bruk av kvalitative metoder vs kvantitative metoder

- Hva er kvalitative og kvantitative data?

- Kvalitative data og undersøkelsens design

- Kvantitative data og undersøkelsens design

- Datatyper og databaser for økonomisk forskning. Analytiske verktøy.

- Metodedesign: valg og utforming av problemstillingen. Utvelging av data. Utvikling av gode datasett

- Fordeler og ulemper med ulike typer analytiske metoder

DEL 3: Bruk av statistikkprogram (SPSS)

- Innledning og bruk av programvare SPSS

- Deskriptiv statistikk

- Normalfordeling, t-fordeling, chi-kvadratfordeling og F-fordeling

- Hypoteser og hypotesetesting

- T-tester og chi-kvadrattester med SPSS

- Korrelasjon

- Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode.

- Forskjellen mellom korrelasjonstest og regresjonsanalyse

- Regresjonsanalyse med anvendelser

- Multippel lineær regresjonsmodell (Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS)

- Kort innføring i logistisk regresjon (anvendelser med bruk av SPSS)

- Kort om faktoranalyse og spesielt om tolkning av Cronbach-alpha fra SPSS.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

NB: Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen, ved neste ordinære eksamensavvikling. Tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering i pdf. innen fastsatt frist - Må bestås for å få rett til eksamen.

Læremidler

- Johannessen A., L. Christoffersen og Per Arne Tufte (2011): Forskningsmetode for Økonomisk-administrative fag. Abstrakt forlag. 3. utgave.

- Randi Hammervold (2012): En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariat statistikk. Tapir. ISBN: 9788251928847

(eller Field A. (2013): Discovering statistics with IBM SPSS. 4th Edition. Sage, for de som er interessert i mer avansert bruk av statistiske metoder i SPSS).

Supplerende opplysninger

I løpet av emnet skal studentene bruke ulike typer datafiler til øvelser og bruk av SPSS. Emnet er også en forberedelse til bacheloroppgaven i økonomi og ledelse, og er kun tilgjengelig for studenter innenfor økonomi og ledelse.