Bærekraft og anvendt etikk
2016-2017 - SMF3082F - 5sp

Forventet læringsutbytte

Dette emnet vil gi studentene kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til forretningsdrift. En forretningsvirksomhet er bærekraftig dersom den bidrar til en god økonomisk, miljømessig- og sosial utvikling. Bærekraftige bedrifter er ansvarlige bedrifter med ambisjoner og høye etiske standarder. Emnet skal gjennom teori og eksempler beskrive hvordan slike bedrifter er organisert og ledet. Emnet skal synliggjøre etiske dilemmaer som kan oppstå i komplekse beslutningssituasjoner. Vi drøfter de normative konsekvensene som nyere tenkning innenfor forretningsetikk og miljøarbeid har for organisering av den økonomiske aktiviteten på mikro og makronivå. Emnet skal også gi en kort innledning til hovedprinsipper knyttet til en bærekraftig forvalting av naturressurser samt andre relevante miljøøkonomiske temaer.

Etter endt emne skal studenten ha følgende:

Kunnskap:

 • Forstå hva menes med bærekraftige aktører
 • Forstå begrensninger knyttet til begrepet «rasjonelle aktør» i økonomisk teori
 • ha kjennskap til grunnleggende økonomiske prinsipper knyttet til forvaltning av naturressurser
 • ha kjennskap til begrepet «ansvarlig forretningsdrift - social corporate responsibility»
 • ha kjennskap til nyere trender i markedsføring og ledelsespraksis med vekt på bærekraft.

Ferdigheter:

 • kunne bidra til å utvikle reflekterte løsninger på etiske dilemmaer som oppstår i ulike beslutningsprosesser i en bedrift
 • kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeid mot bærekraft og etisk atferd i bedriften

Generell kompetanse:

 • ha en forståelse av hva som menes med bærekraft og etikk i konkrete beslutningssituasjoner
 • ha en løsningsorientert forståelse av etiske dilemmaer som oppstår i en virksomhet
 • ha en forståelse av de negative effektene som ukloke beslutninger kan ha for virksomheten

Emnets temaer

 • definisjon av etikk og grunnelementer av de viktigste etiske tilnærmingene innenfor etikk
 • definisjon av bærekraft og relasjoner til etikk
 • definisjon av samfunnsansvar
 • samfunnsansvarlig organisasjon, strategi og ledelse
 • hva er korrupsjon og kriminalitet
 • effekter av korrupsjon og kriminalitet
 • begrepet «rettferdighet»
 • etikk i praksis og etiske dilemmaer
 • kort oversikt over hovedproblemstillinger knyttet til bærekraftig forvaltning av naturressurser

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp.
 • Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.
 • NB! Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert fjerde år, neste gang høsten 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ett obligatorisk arbeid skal leveres i Fronter som pdf til fastsatt tid (ca. medio oktober). Oppgave må få "bestått" for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

Carson, S. G., Kosberg, N.; Laudal, T.; Skauge, T. (2015). Etikk for beslutningstakere. Cappelen akademisk. ISBN: 9788202383305

Supplerende pensum: 3-5 utdypende vitenskapelige artikler og/eller rapporter på engelsk som læreren skal bruke i forelesningstimer.