Elementmetoden
2016-2017 - TEK2001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Forstå hvordan elementmetoden virker for å bestemme sammenhenger mellom spenninger, deformasjon, stivhet og materialer.

Ferdigheter:

Kandidaten kan benytte elementmetoden til å kvantifisere sammenhengen mellom krefter, grensebetingelser og utforming av bygg- og maskinkonstruksjoner i ulike materialer.

Emnets temaer

 • Modellering med solid basiselementer
 • Modellering med spesialtilpassede basiselementer
 • Generere nettverk av noder og elementer
 • Spenningsanalyse
 • Deformasjonsanalyse
 • Simulering av grensebetingelser
 • Simulering av ytre påsatte krefter
 • Beregning av lokale spenninger og deformasjoner.

Pedagogiske metoder

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (på datalab), 5 timer (teller 70%)
 • Vurdering av 3 innleveringer (teller 30%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Læremidler

Programmanual

Supplerende opplysninger

Også tillatte hjelpemiddel for skriftlig eksamen: Programvare for elementmetoden