Materiallære II Plast og kompositt
2016-2017 - TEK2012 - 10sp

Forutsetter bestått

TEK 2011 Materiallære for ingeniører (Maskin) eller TEK 2091 Materiallære (TDL) eller BYG 2311 Materiallære for bygg (BYGG)

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal:

-kunne vise bred  kunnskap og forståelse av polymere materialer og bruk av forsterkninger i disse (fiber og kjernematerialer).

-kunne redegjøre for begerpet monomerer, polymerer og plast

-kunne redegjøre for begrepet glass omvandlings temperatur (GT) og forklare de kinetiske og termodynamiske teorier for GT- 

-Kunne redegjøre for polymere materialers egenskaper og faser ved endring av temperatur

-kunne forklare begrepet polymerisasjosngraden GT og kunne beskrive den hierarkiske oppbyggingen av polymerisasjonsgraden hos ulike polymerer.

- Kunne redegjøre for begerpet viskoelasisitet

-kunne redegjøre med enkle modeller innvirkningen av å blande to materialer (rule of mixture)

-kan oppsummere de vanligste polymerene og noen anvendelsesområder for disse

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

-demonstrere de vanligste standardisierte testene for polymere materialer

-kunne gjennomføre å bygge en enkel struktur i kompositt i laboratoriet

Generell kompetanse:

Studentene skal:

-kunne beskrive de vanligste produksjonsprosessene for polymere komponenter 

-redegjøre for den historiske utviklingen av plast og kompositter 

-kjenne til de moderne utviklingstrekkene for andvendelse av plast og kompositt

Emnets temaer

Plast og komposittenes historiske utvikling

Polymerkjemi med GT og polymerisasjon og elastitet

Fiber og kjernematerialer

Mekaniske egenskaper hos plast og kompositt

Andvendlesområder for plast og kompositt

Standard testing av plast og kompositt

Ulike produksjonsprosesser for plast- og komposittprodukter

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

For nettstudenter må det påregnes 1 obligatorisk laboratorieuke på Gjøvik i løpet av semesteret.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Bokstav karakterer,  A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomføring av 2 laboratorieøvelser og innlevering av 2 labrapporter.

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Supplerende opplysninger

For nettstudenter:

Undervisningsmateriell utover lærebok (power point ol) vil bli gjort tilgjengelig for alle studenter i den nettbaserte læringsplattformen. Utvalgte forelesninger vil be videofilmet og gjort tilgjengelig på NTNUs plattform for dette. Veildening av nettstudenter vil skje gjennom telefon og den nettbaserte læringsplattformen.