Materiallære
2016-2017 - TEK2091 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha bred kunnskap om grunnleggendemateriallære spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer.
 • ha kunnskap om hvordanvelge riktige materialer i design.
 • ha kunnskap om hvordanoppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.
 • ha generell kunnskap omfagområdets historie.

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne reflektere over egenfaglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kunne finne, vurdere oghenvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse
Studenten skal:

 • kunne gjennomførevarierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.
 • kunne foreslå å utvekslesynspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppegjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.
 • kunne formidle fagstoff ogprosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale.

Emnets temaer

 • Atomstrukturer, arrangement og bevegelse
 • Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper
 • Designmaterialer (stål, lettmetaller, plast, keramer, tre og kompositter)
 • Eksempler på tilvirkning og overflatebehandling
 • Materialvalg i design

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger på Campus

Laboratorie-øvinger/-demonstrasjoner på Campus

Fremføring av prosjekt(er)

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60 %
 • Prosjektoppgave(r) teller 40 %

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

August 2017.

Prosjektoppgave må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. (Fra godkjent liste i tillatte hjelpemidler på eksamen, NTNU)

Obligatoriske arbeidskrav

 • Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.
 • Statusrapport prosjekt underveis. Muntlig for Campusstudenter og en innlevert rapport for Nettstudenter.
 • Avsluttende rapport med fremføring. Muntlig for Campusstudenter og som en innlevert PowerPoint for Nettstudenter.

Læremidler

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.

Pensumlitteratur / fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.