Produksjonsmetoder
2016-2017 - TEK2111 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • For Bachelor i ingeniørfag maskin:TEK2011 Materiallære for ingeniører
  • For Bachelor i teknologidesign og ledelse: TEK2091 Materiallære

Forventet læringsutbytte

Etter bestått emne skal studentene ha kunnskap om:

  • Elementer av HMS (Helse miljø sikkerhet)som er relatert til produksjon og fremstillings prosesser.
  • De vanligste produksjonsprosesser og hvilke typiske produkter som fremstilles med disse metodene.
  • Noen få høyt spesialiserte fremstillingsprosesser (” Nye avanserte produksjonsmetoder”)
  • Økonomiske aspekter ved valg av produksjonsmetoder
  • Miljømessige forhold rundt valg av produksjonsmetoder
  • Industrielle styringer, Industrielt utstyr og sammensatte systemer.

Etter bestått emne skal studentene ha disse ferdigheter:

  • Forstå hvordan industrielle fremstillingsprosesser fungerer
  • Kunne enkel innstilling av industrielle maskiner.
  • Bruke noen spesifikke industrielle maskiner til fremstilling av komponenter. ( Eksempelvis sponskjærende utstyr)
  • Fastlegge og beregne produksjonsparametere for noen spesifikke fremstillingsprosesser. ( Eksempelvis sponskjærende utstyr)
  • Velge verktøyer for noen spesifikke fremstillingsprosesser. (Eksempelvis sponskjærende utstyr)
  • Velge optimale metoder for industriell produksjon

Generelle kunnskaper

  • Studentene skal kunne se valget av produksjonsmetode i et helhetlig perspektiv. Med dette menes spesielt økologiske, miljømessige forhold.
  • Studentene skal ha nok kunnskap om produksjonsmetoder til å kunne forstå hvordan ulike produksjonsmetoder påvirker en produktutviklingsprosess.

Emnets temaer

  • HMS
  • Støping
  • Formeprosesser
  • Sponskjærende bearbeiding
  • Oppdelende metoder
  • Metoder for polymer (plast) fremstilling
  • Fremstillingsmetoder for kompositter
  • Fremstilling av pulvermetaller
  • Sammenføyingsmetoder, herunder sveising
  • Spesielle fremstillingsmetoder
  • Forståelse av industrielle maskiner og hvordan disse styres.
    • PLS (Programmerbare logiske styringer)
    • CNC (Computer Numeric Control)
    • Hydraulikk
    • Pneumatikk
  • Lab.arbeid
  • Ekskursjoner

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Øvinger/problemløsning
  • Selvstudium/søke informasjon fra alternative kilder

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 12 - 14 forelesninger på campus  som er åpne for alle.
Dette  legges ut på nett:

  • Oppgaver til hver forelesning
  • Referater fra forelesninger
  • Enkelte veiledninger hvor studentene kan delta

I løpet av semesteret gjennomføres en 4 dagers samling på campus for nettstudenter hvor disse skal gjennomføre laboratoriearbeid.  Dette samkjøres med planlagt bedriftsbesøk.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • 2 fordypningsoppgaver som leveres skriftlig, gruppe eller individuelt, og teller 20 %  hver, tilsammen 40 %. Hvis det leveres som gruppe må gruppa føre arbeidslogg
  • Skriftlig eksamen 4 timer teller 60%
  • Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen
Fordypningsoppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.
Obligatoriske innleveringer/lab.arbeid kan søkes godkjent med ett års gyldighet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, Verkstedhåndboka

Obligatoriske arbeidskrav

7-10 laboppgaver som leveres individuelt eller gruppevis. 70% av lab oppgavene skal være godkjente min 2 uker før eksamen.

Læremidler

- Corneliussen, Rolf Garbo: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlaget, ISBN 978-82-767-4559-7
- Hartvigsen m.fl: Verkstedhåndboka, Gyldendal undervisning, ISBN 978-82-053-5707-5
- HMS Kompendium HIG Jo Sterten
- Rapid prototyping kompendium HIG TE Nicolaisen
- Beregning og valg av produksjonsparametere HIG TE Nicolaisen
- En innføring i industrielle styringer Kompendium HIG TE Nicolaisen
- Hydrauliske anlegg Kompendium HIG TE Nicolaisen
- Pneumatiske anlegg Kompendium HIG TE Nicolaisen

Støttelitteratur oppgis ved semesterstart