Ingeniørfaglig systememne
2016-2017 - TØL1011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap :

  • Studenten skal ha kunnskap om hvordan system modellering  og helhetlig systemtenkning kan bidra til å skape en bærekraftig teknologisk utvikling, i forhold til ulike produkters livsløp i et miljøperspektiv.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne analysere tekniske systemer, konsepter, prosesser og produkter ved hjelp av sentrale metoder innenfor fagområdene kvalitetssystemer, vitenskapelig metode og risikoanalyse.

Emnets temaer

  • Systematikk og metoder benyttet i internasjonale kvalitetssystemer
  • Betydning av reliabilitet og validitet i FoU- og utviklingsprosjekter
  • Modellering av prosesser
  • Feiltreanalyse
  • Usikkerhets- og dataanalyse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, øvinger og nettstøttet læring

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Øvinger kan gjøres via internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 3 av 3 øvinger/innleveringer

Læremidler

  • Marvin Rausand og Ingrid Utne, Risikoanalyse-teori og metoder. ISBN 978-82-519-2446-7
  • Knut Halvorsen, Å forske på samfunnet, en innføring i vitenskapelig metode, ISBN978-82-02-28194-6
  • Asbjørn Aune, kvalitetsdrevet ledelse, ISBN 82-417-1123-9