Årsstudium i informatikk - ÅRINF

Innledning

Årsstudiet i informatikk er for deg som ønsker å begynne på en IT-utdanning uten å ha bestemt deg for hvilken informatikk-retning du eventuelt ønsker å fortsette med. Innholdet i studiet er i stor grad det samme som første året av de andre informatikk-bachelorstudiene, og du vil således ha gode muligheter til å studere informatikk videre. Dette gjelder spesielt for Bachelor i programmering [ spill | applikasjoner ] ]og Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet siden valgemnekombinasjonen du velger kan gjøre årsstudiet til identisk innholdsmessig med en av disse to bachelorstudiene.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har god oversikt over programvareutvikling. Kandidaten kan utføre grunnleggende matematiske oppgaver for informatikkfaget. Kandidaten har god oversikt over de grunnleggende konstruksjoner som benyttes til å utvikle dataprogrammer.

Ferdigheter

Kandidaten kan utføre grunnleggende prosedyreorienterte og objekt-orienterte programmeringsteknikker. Kandidatene skal videre kunne beherske de viktigste faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relevante for arbeid i IT-baserte utviklingsprosjekter

Generell kompetanse

Etter ett år med informatikk vil kandidaten ha grunnleggende innsikt i aktuelle problemstillinger innen datasystemer med en god forståelse for disses understøttende teknologier. De skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor IT og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta deler av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger avtales med studieprogramansvarlig. Enkelte emner undervises på engelsk.

Målgruppe

Et ettårig studium i informatikk gir gjerne ikke alene tilstrekkelig kompetanse og bør derfor kombineres med en annen utdanning som nevnt under "Studiets innhold, oppbygning og sammensetning". Studiet er primært for deg som skal starte på en IT-utdanning men passer også for alle som ønsker ett år med grunnleggende informatikkemner som i stor grad kan
inngå som ett år i mange IT-bachelorstudier. Studiet passer for de som

  • vurderer en yrkeskarriere innen IT.  
  • ønsker et år med informatikkemner som kan kombineres med andre studier.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse med fordypning i Matematikk R1 (2MX, 2MY eller 3MZ) eller Matematikk (S1 + S2) (se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-3).

Søkere som mangler fordypningen i matematikk kan søke opptak under forutsetning av at man gjennomfører høgskolens R1-kurs i matematikk som starter noen uker før ordinær studiestart.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av grunnleggende emner innen informatikk. De obligatoriske emnene er de samme som de som inngår i de to bachelorstudienene Programmering [ spill | applikasjoner] og IT-drift og informasjonssikkerhet. Valgemnene er lagt opp slik at studiet kan bli identitisk med første året på en av disse to bachelorstudiene:

  • for Bachelor i programmering [ spill | applikasjoner ]: Experience Design og Matematikk for programmering
  • for Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet: Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet og Datanettverk

Undervisningen baserer seg for det meste på klasseromsundervisning og laboratoriearbeid.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige
emnene.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar datamaskin.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10  
REA1101 Matematikk for informatikkfag O 10  
Valgemne, 10 st.p. V 10  
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10
IMT2243 Systemutvikling O   10
Valgemne, 10 ECTS V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1362 Opplevelsesdesign V 10  
IMT1003 Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet V 10  
IMT2006 Datanettverk V   10
REA1121 Matematikk for programmering V   10
Sum: 10 10
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne