Bachelor i ingeniørfag - fornybar energi - BIFENER

Innledning

Verdens energiforsyningssystem er helt dominert av fossile energikilder som i dag står for mesteparten av globale klimagassutslipp.  Det globale energisystemet står derfor overfor alvorlige utfordringer for å redusere klimagassutslippene og minske avhengigheten av begrensede energiressurser som også forårsaker miljøproblemer. Utfordringen er ikke bare miljøproblemer, men også energi forsyningssikkerheten som er ryggraden for det moderne samfunn. Det er derfor behov for et bærekraftig og robust energisystem som bygger på fleksible systemer med økende andel av fornybare energikilder.

Siden energi- og klimautfordringene er kompliserte, har behovet for en helhetlig energisystemløsning aldri vært så viktig som det er nå. Dette vil i sin tur kreve kvalifiserte ingeniører som har kompetanse på området bærekraftig energi der ressursmessige, teknologiske, økonomiske og miljømessige aspekter er integrert.

Mange bedrifter satser i dag på fornybar energi både nasjonalt og internasjonalt. Offentlig sektor, myndigheter, energirådgivning, energikonsulenter har behov for kvalifiserte personer med kompetanse innenfor bærekraftig / fornybar energi

I studiet bachelor i ingeniørfag fornybar energi vil det være fokus på bærekraftig / fornybar energi og på valg av riktige energikilder i de forskjellige områder der det er behov for energi. Det være seg innenfor bygg, servicenæringer, kraftkrevende industri eller offentlig tjenesteyting. Gjennom programmet, vil kandidatene oppnå kunnskaper og ferdigheter i utforming av bærekraftig energisystem der produksjon, forsyning, bruk og distribusjon av forskjellige energiformer med ingeniør og tverrfaglig tilnærming belyses.

Utdanningen skal gjøre studentene kvalifisert til å jobbe i en rekke forskjellige private bedrifter både nasjonalt og internasjonalt, samt innen offentlig sektor. Fullført studium gir kompetanse til å arbeid innen blant annet:

 • Vurdering, utvikling og utnyttelse av alternative energikilder lokalt/regionalt/nasjonalt
 • Analyse av system og teknikk, energiberegninger og vurdering av bærekraftighet  
 • Planlegging, prosjektering, prosjektledelse innen energi
 • Systemanalyse for utnyttelse av fleksible energisystemer på forskjellige nivåer
 • Energimarkeder

Studiets varighet, omfang og nivå

 • Studiet er på bachelornivå (syklus 1) med normert studietid 3 år.
 • Studiet gir totalt 180 studiepoeng og fører til graden ”Bachelor i ingeniørfag – fornybar energi.
 • Studiet følger Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning av 2011 hvor nivå, læringsutbytte, struktur og innhold er beskrevet.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført Bachelor i ingeniørfag fornybar energi skal studentene ha tilegnet seg solide basiskunnskaper innen bærekraftig/fornybar energi. Da studiet følger rammeplanen får kandidatene solid kompetanse innen klassiske real- og naturfag. Dette i kombinasjon gir et godt grunnlag for å utvikle og tilegne seg ytterligere kunnskap og kompetanse i en yrkesaktiv karriere.

Det konkrete læringsutbyttet vil ut fra NKR (Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk) gi følgende læringsutbytte fra utdanningen:

Kunnskaper

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om nåværende og potensielle fremtidige lokale/regionale/nasjonale/ globale energisystemer, som dekker ressurser, utvinning, konvertering og sluttbruk og kunnskap innen helhetlig systemperspektiv.
 • Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering innen fornybar energi.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag og hvordan disse integreres i system- og innovasjonsprosesser med utnyttelse av varme og/eller strøm til og med drivstoff
 • Kandidaten har kunnskap om energiens historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Kandidaten har bred kunnskap om teknologier innen fornybar energi
 • Kandidaten har kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fornybar/bærekraftig energi

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk, kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte innen fornybar energi med systemtilnærming.
 • Kandidaten behersker utviklingsmetodikk, og kan anvende programmer for modellering/simulering og kan realisere løsninger og systemer med hensyn til bærekraftig energisystemer.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige systemløsninger innenfor fagområdet.
 • Kandidaten kan beherske beregnings og analyseverktøy for å sammenligne forskjellige energiformer

 Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Internasjonalisering

I studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag - fornybar energi møter studentene internasjonalisering på forskjellige måte som for eksempel:

 • Engelsk pensumlitteratur i noen av emnene
 • Noen emne går/kan gå helt/delvis på engelsk eller nordisk språk
 • en/flere tema i et emne undervises på engelsk
 • Anvendelse av programvare med engelsk eller nordisk språk

NTNU har avtaler med en rekke universitet og høgskoler i utlandet som kan være aktuelle for et opphold som en del av utdannelsen.
Det anbefales at et eventuelt utvekslingshalvår legges til 5. semester.

Målgruppe

Studiet retter seg til søkere som ønsker en ingeniørutdanning innen fornybar/bærekraftig energi. Dette gjelder:

 • Søkere fra videregående skoler
 • Studenter fra teknisk fagskole
 • Studenter som har gjennomført forkurs for ingeniørutdanning.

Opptakskrav og rangering

I henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning kan følgende tas opp:

 • Søkere med generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1
 • Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag må dokumentere tilsvarende kunnskaper i matematikk og fysikk
 • Søkere med 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998–1999 og tidligere studieordninger, fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her
 • Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle opptakskravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her.
 • Søkere som har generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet følger rammeplanen for ingeniørutdanning. I følge rammeplanen er emnene inndelt i fellesemne, programemner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner. Tabellen under viser fordelingen for studiet i ingeniørfag fornybar energi ved NTNU iGjøvik:

  Fellesemner Programemner Tekniske spesialiseringsemner Valgfrie emner
S1 Matematikk 1 Elektriske kretser Bærekraftig energi I  
S2 Ingeniørrollen for elektro og maskin

Matematikk 2 for elektro

Elektriske kretser

 

   
S3   Fysikk og kjemi

Bærekraftig energi II

GIS Intro

 
S4 Ingeniørfaglig systememne Statistikk og økonomi Termodynamikk og varmelære  
S5       Se tabell for anbefalte valgemner
S6    

Energisystem analyse

Bacheloroppgave

 

Studiet i ingeniørfag fornybar energi er lagt opp på følgende måte:

Første året inneholder to fellesemner, og to programemner samt et teknisk spesialiseringsemne. Emnet elektriske kretser er en del av programemnene. Elektriske kretser er det grunnleggende emne som alle andre elektroemner bygger på. For studenter fra fornybar energi er emnet viktig for å kunne forstå integrasjon og eventuelt velge kurser som retter seg mot å integrere fornybar energi mot elektriske nettet eller kunne gå videre med konvertering av forskjellig energiformer til elektrisk energi.

Andre studieår består av et fellesemne og to programemner samt tre tekniske spesialiseringsemner. Her gis bland annet emnet GIS intro. For studenter fra fornybar energi er emnet relevant for å kunne være med på arealplanleggingsprosessen hvor bl.a. energiforsyningsaspektet er en viktig del.

Det siste studieår inneholder tre valgemner og to tekniske spesialiseringsemner. Valgemner på total 30 stp tas i femte semester mens de to tekniske spesialiseringsemner gjøres i sjette semester. Når det gjelder valgfrie emner må det velges minst 10 stp. fra tabellen valgemne I, og minst 10 stp fra tabellen valgemnene II (se tabell under). De øvrige 10 stp velges fritt fra tabellene valgemne I og II

En av de to tekniske spesialiseringsemner er den større avsluttende bacheloroppgave som gjøres i samarbeid med bedrifter og virksomheter. Oppgaven tar utgangspunkt i realistiske problemstillinger fra næringslivet/samfunnslivet. Studentene jobber i grupper og bruker kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet. Studentene skal kunne presentere deler av oppgaven på engelsk, skriftlig og muntlig. Det er krav til antall opparbeidede studiepoeng for å kunne ta denne oppgaven (100 sp).

Studentene vil gjennom studiet få en god teoretisk tyngde innen de forskjellige teknologiene innen fornybar energi samt noe praksis innen disse. Systemanalyse og systemtilnærming med mulighet for integrering av forskjellige energiformer gir gode kunnskaper for å se hvordan forskjellige energiformer kan anvendes hver for seg eller sammen, for å løse energibehovene lokalt/regionalt/nasjonalt.

Tabellene nederst viser de enkelte emner som inngår i studieprogrammet.

Studenter som vil søke opptak til Teknologimaster ved NTNU Trondheim tar Matematikk 3 og må i noen tilfeller dokumentere 10 sp i Fysikk.

Laboratoriearbeid/praksis

Studenten skal kunne omsette teoretiske kunnskaper til praksis. En viktig arena er bedrifter og virksomheter i regionen som åpner for ekskursjoner, relevante oppgaver og veiledning.

Gjennomføring av studiet

Studiet krever stor grad av tilstedeværelse, studentene tilbys også god oppfølging gjennom veiledning fra faglærer og læringsassistenter. Videre vil innleveringer og obligatoriske oppgaver kommenteres og evt. karaktersettes, hvis de er en del av karaktervurderingen. Jevnt arbeid gjennom studieåret viser seg å gi en bedre progresjon i læring enn lesing foran en avsluttende eksamen.

Det kan ved behov lages individuelle utdanningsplaner som tilpasses studentens tidligere kompetanse.

Studiekvalitet

Studiekvalitet bygger på følgende pilarer:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Kvalitetssystem og involvering av studentene
 • Aktivt samspill med partnere i industri og næringsliv ved utvikling av studiet
 • Forskningsbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning

Gjennom undervisning og praksis vil studentene få innsikt i teknologiutvikling. Studentene blir introdusert for metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til selv å gjennomføre laboratoriearbeid og enkle FoU-arbeider. Allerede fra 1. studieår skrives det rapporter hvor det legges vekt på at studentene viser god forskningsetikk gjennom selvstendige arbeider og god systematikk, bruk av litteratur og referanser. I siste studieår skal studentene gjennomføre en bacheloroppgave der alle elementer inngår.

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til videre studier (master) ved for eksempel NTNU i Trondheim eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Master in Sustainable Manufacturing ved NTNU i Gjøvik kan også være en naturlig fortsettelse etter bachelorstudiet.

Tekniske forutsetninger

Studiet stiller krav til at man skal ha egen bærbar PC. Det er anbefalt å ha en PC som benytter Windows operativsystem for å unngå problemer ved installasjon og bruk av programmvarer. Det vil være tilgjengelige noen datamaskiner i datasaler og laboratorier.

Det er god tilgang på trådløse nettverk for bærbare datamaskiner.

Emnetabeller

Emnetabell 2016-19

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA1141 Matematikk 1 O 10          
ENE1002 Bærekraftig energi I O 10          
ELE1071 Elektriske kretser O 10 10        
REA2081 Matematikk 2 for Elektro og Fornybar energi O   10        
TØL1002 Ingeniørrollen for elektro, maskin og fornybar energi O   10        
REA2101 Fysikk og kjemi O     10      
GEO1121 GIS Intro O     10      
ENE2002 Bærekraftig energi II O     10      
SMF2251 Statistikk og økonomi O       10    
ENE2031 Termodynamikk og varmelære O       10    
TØL1011 Ingeniørfaglig systememne O       10    
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
ENE3003 Energisystem analyse O           10
TØL3905 Bacheloroppgave ingeniør O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemne I (Minst 10 stp skal velges fra følgende)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ENE2042 Energimarkeder V         10  
Sum: 0 0 0 0 10 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner II (Minst 10 stp skal velges fra følgende)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ELE3341 Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk V         10  
BYG3261 Bærekraftig bygging V         10  
ENE1031 Elektriske energisystem og fjernvarme V         10  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner III ( 10 stp valgemner velges fritt fra følgende eller fra tabellen over)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA3011 Matematikk 3 V         10  
SMF1212 Prosjektledelse V         10  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne