Bachelor i logistikk - BLOG

Innledning

Lurer du på hvordan varene i butikken kommer frem? Lurer du på hvorfor så mange varer er ”made in China”? Er du interessert i å forstå reisen fra en råvare til den står hjemme hos deg? Ønsker du en utdanning hvor du er kvalifisert for jobb etter tre år, men også er kvalifisert for å ta en master? Da er Bachelor i logistikk noe for deg!

NTNU i Gjøvik har tett samarbeid med det tunge industri- og transportmiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en praktisk tilnærming til faget. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet.

En bachelorgrad fra NTNU gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt. Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner etter endt bachelorgrad. Bachelor i Logistikk ved NTNU i Gjøvik, kombinerer logistikkemner med økonomi- og ledelsesfag slik at det kvalifiserer til opptak både til masterstudier innenfor logistikk og økonomi og administrasjon (siviløkonom). Studiets kombinasjon av emner er utarbeidet i henhold til kravene fra NRØA.

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer ulike jobber i organisasjoner som har behov for kompetanse innenfor:

 • Ledelse og effektivisering av produksjons- og verdikjeder (SCM)
 • Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser
 • Lagerstyring
 • Befraktning
 • Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog, bil etc

Videre studier

Bachelor i logistikk fra NTNU skal kunne kvalifisere til videre utdannelse på master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller logistikk.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids utdanning med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden ”Bachelor i Logistikk”.

I tillegg følger studiet anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne kandidater med solid bakgrunn innenfor supply chain management, i tillegg til god innsikt i økonomiske og ledelsesmessige fag, og etter endt utdanning skal kandidatene inneha følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om og forståelse for teorier og god praksis innen for fagområdene logistikk, økonomi og ledelse. Dette inkluderer teorier, prinsipper, modeller, problemstilling, prosesser, verktøy og metoder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene logistikk, økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Ha dybdeinnsikt og spesielt god kunnskap om logistikk/supply chain managment
 • Kandidaten skal ha kunnskap om de økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvensene av å drive virksomhet.
 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne lede funksjoner innenfor fagfeltet logistikk, samt økonomi og administrasjon.
 • Kandidaten skal gjennom studiet opparbeide og bevisstgjøre seg reflekterte holdninger innen fagfeltet logistikk, samt økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner innfor logistikk, økonomi og ledelse, og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
 • Kandidaten skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet.

Internasjonalisering

Studentene har mulighet til studieopphold ved flere internasjonalt ledende universiteter / høgskoler som vi samarbeider med. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 6. semester.

Eksempel på internasjonale utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med er: Hawaii Pacific University (USA), Bond University (Australia), Newcastle University (England)

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for vareflyten i en organisasjon, med fokus på prosessutforming, logistikk og transport. Studiet inneholder blant annet temaene:

 • logistikk og supply chain managment
 • driftsplanlegging
 • transportplanlegging
 • lagerhåndtering
 • administrasjon og ledelse
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse

Det anbefales kunnskaper i matematikk tilsvarende S2 eller R1. Gode engelskkunnskaper er en fordel.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Den pedagogiske ideen er å utnytte samspillet mellom de akademiske miljøene ved NTNU og det lokale næringsliv aktivt i læringsarbeidet. Studentene skal både få et godt teoretisk grunnlag og utføre prosjektarbeid og obligatoriske oppgaver som er relevant i næringslivet.

Det første studieåret består av grunnleggende emner innen logistikk, økonomi og ledelse. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet og bli motivert for emner som følger de to neste årene i studiet. Dette er områder som teknologiledelse, innkjøp og forskningsledelse, økonomistyring og markedsføring. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer senere i studiet, samt innføring i vitenskapelige metode.

Det andre og tredje året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor logistikkfaget som ledelse av integrerte verdikjeder, transportøkonomi, produksjonsprosesser og prosjekter. I tillegg skal studenten få tilstrekkelig kunnskap i økonomiske og administrative fag som foretaksstrategi, finansregnskap og makroøkonomi.

I det siste semesteret på tredje året skal studentene benytte faglige teorien i praksis ved enten å levere en bachelor oppgave eller gjennomføre prosjektbaserte emne, ”Learning factories”.

Studiet er planlagt med to emner, innkjøp og forsyningsledelse og ledelse av integrerte verdikjeder,  som undervises fra NTNU i Trondheim, som vil kombinere nettundervisning med samlinger for studentene på Gjøvik. Eksamen i disse emne avholdes på Gjøvik.

Logistikkstudiet er en kombinasjon av kvantitative og kvalitative emner, og det anbefales å ha grunnleggende matematikk kunnskaper, tilsvarende S2 eller R1 fra videregående.

Det forventes grunnleggende engelskkunnskaper, da det benyttes engelskspråklig lærebøker og enkelte av emnene vil kunne bli undervist på engelsk. 

Emnetabeller

Emnetabell alle tre studieår

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
TEK2031 Teknologiledelse O 10          
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF1182 Vitenskapelige metoder O   5        
SMF1183 Kvalitetsledelse O   5        
TLOG2005 Innkjøp og forskyningsledelse (NTNU i Trondheim) O   10        
SMF2181 Mikroøkonomi O     10      
TLOG3007 Ledelse av integrerte verdikjeder (NTNU i Trondheim) O     10      
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
SMF2151 Finansregnskap O       10    
SMF3021 Makroøkonomi O       10    
SMF2111 Investering og finansiering O       10    
SMF2211 Foretaksstrategi O         10  
SMF3071 Anvendt vitenskapelig metode O         5  
SMF3082 Bærekraft og anvendt etikk O         5  
SMF2012 Transportplanlegging og - økonomi O         10  
SMF3041 Bærekraftige Strategier V           10
SMF3052 Bærekraft og bioøkonomi V           10
SMF3004 Learning factories V           20
TØL3901 Bacheloroppgave 20 V           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne