Praksis i ergoterapi for helsefremming og folkehelse, ved sykdom og funksjonsnedsettelse
KLADD 2017-2018 - EPR2021 - 20sp

Forutsetter bestått

 • ERG1011 Anatomi og fysiologi for ergoterapi
 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1041 Deltagelse i aktivitet
 • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
 • EPR1001 Praksis 1. Aktivitet og mestring

Anbefalt forkunnskap

 • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
 • ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilssykdom

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal øve på, og reflektere over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen i møte med borgere/brukere/pasienter. Studentene trenes i kommunikasjon, datainnsamling, analyse, ergoterapeutisk behandling/intervensjon og dokumentasjon. Studentene får innsikt i funksjonsnedsettelser, livsstilssykdommer og samfunnets utfordringer for å møte ulike behov i befolkningen.

Kunnskap: Studenten skal

 • nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra teoriemnene (naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder) sammen med kunnskap i ergoterapifaget i et hvert møte med mennesker i praksis
 • vise innsikt i utfordringer mennesker med ulike livsstilssykdommer kan møte i hverdagen
 • forstå betydningen av tverrprofesjonelt arbeid for å fremme folkehelse, og ved vurdering av relevante velferdsteknologiske løsninger
 • vise innsikt i utfordringer mennesker med nevrologiske, ortopediske, reumatologiske, geriatriske og/eller psykiske sykdommer kan møte i hverdagen

Ferdighet: Studenten skal

 • benytte seg av relevant teori og forskning i forhold til aktuelle problemstillinger i praksis
 • utarbeide mål og planer i samarbeid med brukeren, og andre aktuelle samarbeidspartnere med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov
 • kommunisere terapeutisk med personer uavhengig av deres alder, rolle, bakgrunn og kultur
 • gjennomføre rapportering og dokumentasjon med utgangspunkt i den enkelte bruker og i samarbeid med veileder
 • bruke ergoterapeutiske metoder, verktøy og redskaper til kartlegging og behandling
 • benytte muliggjørende ferdigheter/strategier i møte med andre
 • søke veiledning og overholde sitt kompetansenivå, samt samarbeide tverrfaglig

Generell kompetanse: Studenten skal

 • gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert og i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
 • vise forståelse for enkeltmenneskets utfordringer i all yrkesutøvelse og reflektere over disse
 • ta ansvar for egen læring ved å vise initiativ og selvstendighet
 • være innovativ og løsningsorientert i sitt møte med brukerne

Emnets temaer

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære og funksjonshemming med spesielt fokus på neurologi, ortopedi, reumatologi og geriatri
 • Psykologi og helsepedagogikk
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
 • Aktivitets/Funksjonsanalyse
 • Arbeidsprosessmodell i ergoterapi
 • Velferdsteknologi, universell utforming og innovasjon

Pedagogiske metoder

Praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Klinisk praksis, refleksjon og veiledning

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. I tillegg kommer praksisforberedelse før praksisperioden (i forrige emne) Veiledningsgrunnlaget skal leveres for godkjenning før oppstart i praksis.
Midtveis i praksisperioden skal studenten levere en skriftlig refleksjonslogg. En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden må presenteres på seminar etter at praksisperioden er avsluttet. Det skriftlige arbeidet og den muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut på Fronter.

Erstatter

EPR2001, EPR2011

Supplerende opplysninger

I praksisperioden våren 2017 vil noen av studentene få mulighet til å delta i et pilotprosjekt sammen med sykepleier- og vernepleierstudenter innen tverrprofesjonell samarbeidslæring i prosjektet «Skulder ved skulder».