Praksis med fordypningsemne innen innovasjon, universell utforming og velferdsteknologi
KLADD 2017-2018 - EPR3021 - 20sp

Forutsetter bestått

 • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
 • EPR2021 Praksis 2 Ergoterapi for helsefremming og folkehelse, ved sykdom og funksjonsnedsettelse
 • ERG3031 Ergoterapi i samfunnet
 • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1
 • ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 2. Fokus på folkehelse og livsstilssykdom

Anbefalt forkunnskap

Alle tidligere teoretiske emner

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal praktisere og reflektere over teorier og modeller som de har tilegnet seg i løpet av studiet. Studenten skal vise et helhetlig perspektiv og innsikt i sammenhengen mellom teori og praksis. Studenten skal med utgangspunkt i brukernes behov skal samle inn data og i samspill med praksis, generere løsningsalternativer i universell utforming og velferdsteknologi. Studenten studerer forholdene og mulighetene for innovative løsninger på disse områdene. Trene evnen til å velge riktig løsning basert på brukernes behov, samt etiske, sosiale, økonomiske og teknologiske forhold.

Kunnskap : Studenten skal

 • beskrive hvordan velferdsteknologi kan gi mulighet for aktivitet og deltakelse i samfunnet for mennesker i ulike livssituasjoner 
 • gjøre rede for lover og regelverk som danner grunnlaget for å skape et universelt utformet samfunn
 • vurdere utfordringer og muligheter i forholdet mellom universell utforming og opplevelse av god helse
 • analysere hvilke konsekvenser velferdsteknologikan ha for individet og for samfunnsøkonomien

Ferdighet : Studenten skal

 • bruke ergoterapiprosessen selvstendig, identifisere behov, analysere, intervenere og vurdere i samarbeid med personer/grupper og andre yrkesutøvere
 • identifisere og analysere helseeffekter som kan være forårsaket av begrenset tilgjengelighet
 • vise kritisk refleksjon over eget arbeid
 • identifisere og analysere helseeffekter som kan være forårsaket av begrenset tilgjengelighet
 • bruke kunnskap om innovasjonsprosessen for å utvikle løsninger på de problemene som er identifisert på praksisplassen
 • arbeide etisk og faglig forsvarlig ved bruk av velferdsteknologi
 • nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra tidligere emner i alle møter med mennesker i praksis
 • benytte fagets kompetanse, diskutere og gjennomføre ergoterapi i et tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse : Studenten skal

 • gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert og i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
 • ta initiativ til, vurdere og reflektere over ulike løsninger i praksis og gjennomføre disse i henhold til etisk, bærekraftig og samfunnsøkonomisk perspektiv
 • forstå hvordan universell utforming og velferdsteknologi er viktige tiltak i helseområdet
 • gjennomføre all sin praksis i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
 • ta ansvar, vise initiativ og søke veiledning og nyttiggjøre seg forskning og erfaring fra området
 • vise evne til målrettet, tverrfaglig kommunikasjon og samhandling

Emnets temaer

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære og funksjonshemming
 • Psykologi og helsepedagogikk
 • Etikk
 • Ergoterapiprosessen
 • Kommunikasjon, samhandling, tverrprofesjonelt samarbeid
 • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Universell utforming
 • Velferdsteknologi
 • Innovasjon

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Klinisk praksis, refleksjon og veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. I tillegg kommer praksisforberedelse før praksisperioden (i forrige emne) Veiledningsgrunnlaget skal leveres før oppstart i praksis for godkjenning.
Midtveis i praksisperioden skal studenten levere en skriftlig refleksjonslogg. Studentene skal gjennomføre et forbedringsprosjekt i praksis. Skriftlige prosjektrapport og muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på Fronter. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.

Erstatter

EPR3001, EPR3011

Supplerende opplysninger

Høst 5. semester åpner for internasjonalisering. Studentene kan søke om å reise på utveksling i 5. semester og vi tar imot studenter fra andre land. Det legges til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet, og det åpnes også for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere. For utreisende studenter kreves at man har bestått alle eksamener og interne prøver i studiet.

Faglig fordyping: Studenten kan få mulighet til å fordype seg i et område som han / hun har spesiell interesse for. Dette forutsetter at ønsket er praktisk gjennomførbart og faglig kvalitetssikret