Prosjektledelse i ergoterapi
KLADD 2017-2018 - ERG3001 - 5sp

Forutsetter bestått

 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1041 Deltakelse i aktivitet
 • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi

Anbefalt forkunnskap

Tidligere emner

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal få gode kunnskaper om teorier og modeller for innovasjon, prosjekter og prosjektledelse. Etter endt emne skal studenten kunne arbeide som prosjektledere for mindre forbedringsprosjekter og innovasjonsprosjekter innen for eksempel universell utforming og velferdsteknologi.

Kunnskap: Studenten skal

 • kjenne til ulike teorier og modeller av prosjekter og prosjektledelse, og ha oversikt over aktuell forskning om prosjektledelse
 • kunne analysere og diskutere muligheter og risikoer forbundet med ulike prosjektfaser og gjøre SWOT-analyser
 • ha kunnskap om hvordan gjrnnomførte prosjekter vellykket kan overføres til ordinær drift
 • ha basal kjennskap om prosjektøkonomi og prosjektredovisning

Ferdighet: Studenten skal kunne

 • analysere ulike ledelsesstiler og deres innvirkning på et prosjekt
 • identifisere og analysere interessentenes behov/ønske/drømmer
 • ha ferdigheter i å lage en prosjektplan (hensikt, budsjett, tidskrav)
 • dokumentere, rapportere, og presentere et prosjekt

Generell kompetanse: Studenten skal kunne

 • kritisk vurdere ledelsesproblemer i helseprosjekter
 • kritisk vurdere kvalitetsaspekter ved helseprosjekter

Emnets temaer

 • Innovasjonsteori
 • Prosjektledelse
 • Organisasjon
 • Planlegging og gjennomføring
 • Implementering

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, prosjektarbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurderingen består av to deleksamener som hver teller 50%:

 • Deleksamen 1: Studentene gjennomfører gruppevis et prosjekt i miniformat innen prosjektledelse. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres gruppevis for medstudentene og interne sensorer på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til presentasjonen.
 • Deleksamen 2: 2 timers individuell skriftlig eksamen med fokus på de teorier som emnet inneholder.
 • Emnet er ikke bestått før begge deleksamener er bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon på skriftlig eksamen og prosjektarbeidet gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider. Ved ikke bestått i en av delene må kun den aktuelle del kontinueres.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
Opponentskap på eksamensseminaret

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i Fronter. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.

Supplerende opplysninger

Ved kontinuasjon vil studentene få anledning til å benytte evt. innhentet empiri, men må skrive ny prosjektrapport. Studentene kan ved kontinuasjon velge om de ønsker å skrive i grupper eller individuelt.