Valgfri metode, kvalitativ
KLADD 2017-2018 - MAL4104 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

MKS4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har inngående kunnskap om troverdighet i kvalitativ forskning

Ferdigheter

 • formulerer og analyserer problemstillinger innen kvalitativ metode
 • gjennomfører og kritisk gransker kvalitativt forskningsintervju
 • analyserer og tolker kvalitative data
 • beskriver og forklarer troverdighet i kvalitative studier
 • utarbeider en prosjektskisse for et forskningsprosjekt

Generell kompetanse

 • kritisk gransker og kommuniserer faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kvalitativ forskning

Emnets temaer

 • Kvalitative metoder, f.eks hermeneutik, fenomenologi, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse
 • Datainnsamlingsmetoder, f.eks intervju, observasjon
 • Prosjektskisse

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Nettstøttet læring

Seminar

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Utvikle prosjektskisse.

Omfang 2500 ord +/- 10%.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden

Studieoppgaver i gruppe

Individuell-/Gruppeveiledning

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Deler av SPL4191