Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2 anestesisykepleie
KLADD 2017-2018 - MAN4202 - 10sp

Forutsetter bestått

Medisinske og sykepleiefaglige emner del 1.

Anbefalt forkunnskap

Fordypning i anestesisykepleie del 2 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • viser spesialisert innsikt i anestesisykepleie og anestesiologi, og avansert kunnskap om relevante emner innenfor intensivmedisin og kirurgi 
  • viser inngående kunnskap om prinsipper for bruk av avansert medisinsk utstyr som brukes i behandling innenfor egen fordypning

Ferdigheter:  

  • anvender sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
  • analyserer og forholde seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor anestesisykepleie og anestesiologi
  • arbeider selvstendig med teoretisk problemløsning relatert til forordnet behandling innenfor eget spesialfelt

Generell kompetanse: 

  • viser generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor anestesisykepleie og anestesiologi 
  • viser en spesialisert forståelse av sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie:

Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.

Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.

Hovedemne 3:Anestesisykepleie, fag og yrkesutøvelse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simuleringsøvelser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Skriftlig hjemmeeksamen 4 dager, individuell

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor bedømmer alle oppgaver

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:
Anestesiologi med aktuelle medikamenter innen anestesiologi

Læremidler

Blant annet
Hovind, I. L., Red. (2011). Anestesisykepleie. Oslo, Akribe. 
Butterworth, J. F., D. C. Mackey, et al. (2013). Morgan & Mikhail's Clinical Anestheisology . New York, Lange. 

Fullstendig pensumliste oppgis i undervisningsplan

Erstatter

AIO024

Supplerende opplysninger

Overlapper 100% med MAN4200