Fordypning i intensivsykepleie, del 2
KLADD 2017-2018 - MIN4101 - 15sp

Forutsetter bestått

Fordypning i klinisk spesialitet del 1- intensivsykepleie

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 MKS4000 eller MKS4010 Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1

Anbefalt forkunnskap

Fordypning i klinisk spesialitet del 1- intensivsykepleie

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner MKS4102 for kull 2016.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Viser inngående kunnskaper om kirurgiske prinsipper, anestesi og intensivmedisin
 • Viser inngående kunnskaper om egen klinisk funksjon knyttet til de mest vanlige tilstander som krever spesialsykepleiekompetanse
 • Viser inngående kunnskap om komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Viser inngående kunnskap om hvordan opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • Viser inngående kunnskap om observasjoner, tolkning av symptomer og  planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie til akutt/kritisk syke pasienten på intensivavdelingen

 

Ferdigheter

 • Administrerer eget arbeid og læresituasjon og kan delegere arbeidsoppgaver til beste for pasienten
 • Identifiserer, planlegger, iverksetter, begrunner og evaluerer intensivsykepleie innen eget spesialitet i tråd med kunnskapsbasert praksis under veiledning
 • Analyserer og forholder seg kritisk til eksisterende teori og metoder innenfor avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Observerer, vurderer og identifiserer pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og pårørende
 • Viser situasjonsbevissthet gjennom å overvåke pasientsituasjonen og det totale miljø som omkranser situasjonen.
 • Forebygger komplikasjoner ved akutt og kritisk sykdom, avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Reduserer stress, smerte og ubehag ved avansert medisinsk behandling og intensivsykepleie
 • Opprettholder og gjenoppretter vitale funksjoner der de er truet
 • Anvender kunnskap om ernæring ved akutt og kritisk sykdom
 • kan, med noe veiledning, arbeide med praktisk og teoretisk problemløsning relatert til intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområder:
 • Yter helt eller delvis kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens vitale organ eller organsystemer, som blant annet assistert respirasjon, sirkulasjon, ernæring og nyreerstattende behandling
 • Identifiserer akutte situasjoner
 • Administrerer og evaluerer medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring for intensivpasienten
 • Administrerer og evaluerer sedasjon av intensivpasienten
 • Bruker og kontrollerer medisinsk utstyr på en korrekt måte, og har et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger
 • Utøver intensivsykepleie med respekt for pasientens autonomi, integritet og verdighet
 • Samhandler med pasientens pårørende, vise dem respekt og omsorg og ivareta deres rettigheter
 • Reflekterer kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • Sikrer kontinuitet i pasientens behandling ved skriftlig og muntlig dokumentasjon
 • Benytter kommunikasjonsstrategier for å sikre kontinuitet og sikkerhet ved overganger
 • Dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid

 

Generell kompetanse

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Er bevisst hvilke verdier og holdningen som har betydning for egen atferd
 • Ivaretar og fremmer pasientens og pårørendes rettigheter
 • Bidrar til å kvalitetssikre intensivsykepleien og annen behandling av pasienten
 • Skaper kontakt og tillitsforhold til pasient og pårørende med vekt på egen kommunikasjon og adekvate kommunikasjonsmetoder
 • Bidrar til teamarbeid rundt pasienten ved å samarbeide i sykepleiefaglige og tverrfaglige team
 • Analyserer egen fagutøvelse og integrerer og bruker teori i alle aspekter av praksis samt innehar en reflekterende holdning til kollegaers yrkesutøvelse
 • Differensierer og prioriterer egne læringsbehov
 • Bruker erfarne anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere og aktuell litteratur for å utvikle egen kompetanse
 • Viser forståelse for betydningen av kontinuitet i intensivsykepleien

Emnets temaer

Kunnskapsbasert praksis

Kirurgi til sentrale pasientgrupper i intensiv og postoperativ avdelinger

Traumepasienten

Pasientsikkerhet

Sepsispasienten

Smertelindring ved akutte smerter

Respiratorpasienten

Anestesiologi og intensivmedisin

Intensivsykepleie til utvalgte grupper av intensivpasienter

Intensivdelir

Ernæring ved akutt og kritisk sykdom 

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Veiledet praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt- og sluttvurdering i praksisstudie
Hospiteringsrapporter ved hospitering leveres inn på fronter
Sertifisering som AHLR utøver

I tillegg gjelder for kull 2017 fra og med høsten 2017:

Skriftlig fagnotat med deltakelse i seminar

Læremidler

Dybwik, K. (2000). Respiratorbehandling, - lærebok for sykepleiere. Oslo: Gyldendal Akademisk tilgjengelig via www.pensum.no 

Flaaten, H. (2005)Innføring i klinisk ernæring(5.utg.) Oslo: Fresenius Kabi

 

Gjerstad, L. Skjeldal, O. Helseth, E. (2010)Nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen(5.utg.)Oslo:Vett og Viten AS   

 

Haugen, J. E. (2014) Akuttmedisinsk sykepleie: utenfor sykehus. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 2,7, 8 og 19

 

Markestad, Trond. (2009) Klinisk pediatri. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke

 

Ingvaldsen, B. (2010). Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi

Egen forlag. 271 s.

 

Morten, P, Fontain, D., Hudak, C., gallo, B. (2013)Critical care nursing. A  holistic approach.Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

 

Norsk legemiddelhåndbok,(2012) nettside

 

Rustøen, T. & Wahl, A. K. (2008). Ulike tekster om smerte: fra nocisepsjon til livskvalitet. Oslo, Gyldendal akademisk. 384 s.

 

Stubberud, D.-G. & Gulbrandsen, T. (2015). Intensivsykepleie. 3. utg. utg. Oslo, CappelenDamm.

 

Stokland, O. (2015). Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utg. utg. Oslo, Cappelen Damm akademisk.

Erstatter

vpaio02 andre veiledet praksis intensivsykepleie

Supplerende opplysninger

I tillegg til oppgitt litteratur vil det tilkomme fag og forskningsartikler