Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1
KLADD 2017-2018 - MKS4000 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på kunnskaper fra Bachelorutdanning i sykepleie og praksiserfaring tilsvarende 2 års klinisk praksis

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:
• forklarer mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte, resistensutvikling og antibiotikabehandling
• forklarer hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
• viser kunnskap om medisinsk behandling hos pasienter med svikt i vitale funksjoner
• viser kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og hygiene
• forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper

Ferdigheter:
• behersker medikamentregning
• analyserer kliniske problemstillinger relatert til emnets temaer og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak

Generell kompetanse:
• anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos pasienter med svikt i vitale funksjoner

Emnets temaer

Emnets hovedtemaer:

• Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
• Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og kroppens homeostase.
• Grunnleggende mikrobiologi og infeksjonsmedisin
• Sepsis og multiorgansvikt
• Hygiene
• Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
• Farmakologi og medikamentregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Digital skoleeksamen, 2 timer

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Automatisk sensur. Emneansvarlig og intern sensor vurdere evt klager.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Passeringstest i medikamentregning, 100% riktig
Deltagelse i simulering 

Læremidler

Pensum omfatter blant annet

Henriksson, O., I. Lennermark, et al. (2014). Verdt å vite om væskebalansen : lærebok om vann-elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo, Gyldendal akademisk.
Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk. 
Kompendie produsert lokalt. 

Fullstendig litteraturliste oppgis i emnehefte. 

Supplerende opplysninger

Overlapper 50 % med  MKS4010