Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 2
KLADD 2017-2018 - MKS4100 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

MKS4001 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk del 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om ulike kvalitative og kvantitative metoder med hensyn til hensikt, datainnsamlings- og analysemetoder
 • har kunnskap om systematisk litteraturstudie
 • har inngående kunnskap om hvordan vurdering av vitenskapelige studier gjennomføres
 • har inngående kunnskap om et område innen egen spesialitet

Ferdigheter

 • formulerer tydelig problemstilling innen klinisk sykepleie
 • gjennomfører systematisk litteratursøk
 • kritisk vurderer og analyserer kvantitative og kvalitative studier
 • sammenstiller resultat fra vitenskapelige studier i form av en kunnskaps sammenstilling
 • muntlig og skriftlig formidler og diskuterer grunnlaget for konklusjoner

Generell kompetanse

 • analyserer, vurderer og sammenstiller aktuell kunnskap innen valt område
 • identifiserer behov av ytterligere kunnskap
 • kritisk og konstruktivt gransker, vurderer og diskuterer eget og andres vitenskapelige arbeid

Emnets temaer

 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Forskningsbasert kunnskap
 • Systematisk kunnskapssammenstilling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Individuell-/gruppeveiledning

Nettstøttet læring

Seminar

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig fordypningsoppgave i form av et systematisk kunnskapssammenstilling, individuelt eller i gruppe bestående av maksimum 2 studenter. Omfang 5000 ord +/-10%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden

Veiledning på systematisk kunnskapssammenstilling

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Erstatter

Deler av AIO018, SPL4151, SPL4171, SPL4181, SPL4191