Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
KLADD 2017-2018 - MKS4101 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • har inngående kunnskap og forståelse av evidens innen valgt tema for forbedringsarbeid
 • har inngående kunnskap om metoder/verktøy i forbedringsarbeid
 • har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter

 • beskriver hva ett systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
 • identifiserer og problematiserer muligheter og hinder før pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • planlegger ett forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

Generell kompetanse

 • identifiserer behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
 • vurderer tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Emnets temaer

 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitetsforbedringsarbeid
 • Metoder/verktøy

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Seminar

Nettstøttet læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig prosjektoppgave i form av planlegging av et forbedringsarbeid (prosjekt) i klinisk sykepleie. 

Omfang 2500 ord +/- 10%.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen i henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminarer

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Erstatter

SPL4111