Traumatologi
KLADD 2017-2018 - PARA1007 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten
•    Har kunnskap om skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning dette har for mulige skader i ulike organsystemer.
•    Har kunnskap om nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen.
•    Har kunnskap om traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i hode, ansikt, thorax, abdomen, bevegelsesapparat, rygg og spinalkanal.
•    Har kunnskap om patofysiologiske endringer ved skader i sentrale organsystemer.
•    Har kunnskap om triagering som beslutningsgrunnlag for prioritering for behandling og transport.
•    Har kunnskap om hvilke skader som kan forventes ved ulike typer ulykker.

Ferdigheter

Kandidaten
•    Kan gjennomføre korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter.
•    Kan demonstrere ut fra vitale parametere og kliniske funn korrekt vurdering av alvorlighet og adekvat forslag til behandlings- og transportløsning.
•    Kan demonstrere de viktigste terapeutiske tiltak hos en pasient som er utsatt for livstruende vevsskade:

Generell kompetanse

Kandidaten
•    Har forståelse for hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted.
•    Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilsvarende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget.

Emnets temaer

Faget består av elementer fra en rekke teoretiske og praktiske fag. Mye teori baseres på de grunnleggende kirurgiske og anestesiologiske fagene, siden et vevstraume som oftest må behandles definitivt med kirurgi og påfølgende intensivmedisin. Et hovedbudskap med undervisningen i traumatologi er at bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, prioriteringer, behandlingsbehov og transportbehov.

Innhold:

 • Skadevurdering og prioriteringsarbeid
 • Traumesystemer og skåringssystemer
 • Valg av prehospital ressurs og leveringssted
  • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av: Luftveisvurdering - og håndtering
  • Thoraxtraumer
  • Abdominale traumer
  • Hode- og ansiktstraumer
  • Rygg- og spinalskader
  • Bløtdelsskader
  • Brannskader
  • Muskel- og Skjelettraumer
 • Patofysiologi ved alvorlig blødning og sirkulasjonssvikt

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter 3 + 3 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Obligatoriske arbeidskrav

1) En gruppeoppgave
Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) 5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
3) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.